දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
01-Sabbaasawa Sutta 01.mp3 1,369 8 MB
02-Sabbaasawa Sutta 02.mp3 916 10 MB
03-Sabbaasawa Sutta 03.mp3 704 7 MB
04-Sabbaasawa Sutta 04.mp3 701 8 MB
05-Sabbaasawa Sutta 05.mp3 676 8 MB
06-Sabbaasawa Sutta 06-A.mp3 657 4 MB
07-Sabbaasawa Sutta 06-B.mp3 609 4 MB
08-Sabbaasawa Sutta 07.mp3 591 8 MB
09-Sabbaasawa Sutta 08.mp3 589 8 MB
10-Sabbaasawa Sutta 09.mp3 561 9 MB
11-Sabbaasawa Sutta 10-A.mp3 523 5 MB
12-Sabbaasawa Sutta 10-B.mp3 522 6 MB
13-Sabbaasawa Sutta 11.mp3 509 7 MB
14-Sabbaasawa Sutta 12.mp3 517 6 MB
15-Sabbaasawa Sutta 13.mp3 526 6 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴