මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
නම බාගත ගණන ප්‍රමාණය
01 Aharaya ha Dukkha athara aythi sabadathawaya.mp3 480 9 MB
02 ANATTA_non self.mp3 376 9 MB
03 Ashrawa Shrayakireemey Maargaya.mp3 397 8 MB
04 Buddhugna Bavanapls.mp3 382 1 MB
05 Buddhuguna Bhavana.mp3 395 7 MB
06 How to Balance the Lay-life with the Path.mp3 355 2 MB
07 Q & A How to put this in to practise.mp3 417 7 MB
08 Sabbhasrava Sutta Summary I.mp3 336 7 MB
09 Sabbhasrava Sutta Summary II.mp3 371 9 MB
10 Sabbhasrava Sutta.mp3 335 8 MB
11 Striving Towards Nibbana.mp3 343 8 MB
12 The importance of making an effort to understand the deeper Dhamma.mp3 322 9 MB
13 The Way to Develop Buddhanussati.mp3 360 6 MB
14 Yoniso manasikaraya peyvathveima ha eyata upakari vana dharmmatha.mp3 380 16 MB
මෙහි නැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴