මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
01 Aharaya ha Dukkha athara aythi sabadathawaya.mp3 243 9 MB
02 ANATTA_non self.mp3 221 9 MB
03 Ashrawa Shrayakireemey Maargaya.mp3 252 8 MB
04 Buddhugna Bavanapls.mp3 245 1 MB
05 Buddhuguna Bhavana.mp3 238 7 MB
06 How to Balance the Lay-life with the Path.mp3 211 2 MB
07 Q & A How to put this in to practise.mp3 216 7 MB
08 Sabbhasrava Sutta Summary I.mp3 205 7 MB
09 Sabbhasrava Sutta Summary II.mp3 235 9 MB
10 Sabbhasrava Sutta.mp3 210 8 MB
11 Striving Towards Nibbana.mp3 217 8 MB
12 The importance of making an effort to understand the deeper Dhamma.mp3 203 9 MB
13 The Way to Develop Buddhanussati.mp3 228 6 MB
14 Yoniso manasikaraya peyvathveima ha eyata upakari vana dharmmatha.mp3 228 16 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴