මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
00 Introduction.mp3 172 464 KB
01 Arambaka Desana-Way to improve life by Dhamma.mp3 216 6 MB
02 Nivanata Maga 01.mp3 237 5 MB
03 Nivanata Maga 02.mp3 215 5 MB
04 Anapanasathi bawana.mp3 318 6 MB
05 Dhittinca Anupagamma Seelawa Part 1.mp3 200 6 MB
06 Dhittinca Anupagamma Seelawa Part 2.mp3 221 6 MB
07 Nahidan Atta Kathan Bimban Part 1.mp3 201 7 MB
08 Nahidan Atta Kathan Bimban Part 2.mp3 234 9 MB
09 Sabbhasawa Sutta_01.mp3 207 10 MB
10 Sabbhasava_Sutta_02.mp3 206 6 MB
11 Sabbhasava_Sutta_03.mp3 205 11 MB
12 Sabbhasava_Sutta_04.mp3 206 4 MB
13 Sabbhasava_Sutta_05.mp3 199 11 MB
14 Sabbhasava_Sutta_06.mp3 188 5 MB
15 Sabbhasava_Sutta_07.mp3 190 8 MB
16 Sabbhasava_Sutta_08.mp3 184 9 MB
17 Sabbhasava_Sutta_09.mp3 212 8 MB
18 Sabbhasava_Sutta_10.mp3 196 6 MB
19 Sabbhasava_Sutta_11 2008-03-22 Evening.mp3 213 8 MB
20 Sabbhasava_Sutta_12.mp3 258 7 MB
21 Buddha Vandanawa.mp3 182 2 MB
Pin Anumodana.mp3 177 213 KB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴