මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2008-09-21 Berwick 1.mp3 196 15 MB
2008-09-21 Berwick 2.mp3 173 8 MB
2008-09-21 Berwick 3.mp3 190 11 MB
2008-11-23 Berwick.mp3 176 8 MB
2008-12-10 Berwick Ven Soma theros death anniversary.mp3 174 11 MB
2008-12-13 Berwick 1.mp3 182 10 MB
2008-12-13 Berwick 2.mp3 166 3 MB
2008-12-13 Berwick 3 Discussion.mp3 163 10 MB
2008-12-28 Berwick 1 Buddha Puja.mp3 170 3 MB
2008-12-28 Berwick 2 Kayanupassana.mp3 220 11 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴