මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Day 1 Brisbane.mp3 338 9 MB
Day 2 Brisbane 1 AM.mp3 370 9 MB
Day 2 Brisbane 2 AM.mp3 341 5 MB
Day 2 Brisbane 3 PM.mp3 326 9 MB
Day 2 Brisbane 4 PM Discussion.mp3 319 8 MB
Day 3 Brisbane 1 AM.mp3 306 8 MB
Day 3 Brisbane 2 AM.mp3 301 6 MB
Day 3 Brisbane 3 PM.mp3 296 8 MB
Day 3 Brisbane 4 PM Bana.mp3 292 14 MB
Day 3 Brisbane 5 PM Discussion.mp3 367 10 MB
Day 4 Brisbane 1 AM.mp3 314 10 MB
Day 4 Brisbane 2 AM.mp3 307 4 MB
Day 4 Brisbane 3 PM.mp3 306 10 MB
Day 4 Brisbane 4 PM.mp3 311 5 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴