මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Day 1 Brisbane.mp3 180 9 MB
Day 2 Brisbane 1 AM.mp3 217 9 MB
Day 2 Brisbane 2 AM.mp3 184 5 MB
Day 2 Brisbane 3 PM.mp3 183 9 MB
Day 2 Brisbane 4 PM Discussion.mp3 190 8 MB
Day 3 Brisbane 1 AM.mp3 166 8 MB
Day 3 Brisbane 2 AM.mp3 165 6 MB
Day 3 Brisbane 3 PM.mp3 162 8 MB
Day 3 Brisbane 4 PM Bana.mp3 163 14 MB
Day 3 Brisbane 5 PM Discussion.mp3 202 10 MB
Day 4 Brisbane 1 AM.mp3 176 10 MB
Day 4 Brisbane 2 AM.mp3 173 4 MB
Day 4 Brisbane 3 PM.mp3 167 10 MB
Day 4 Brisbane 4 PM.mp3 176 5 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴