මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2015-07-19 Subadraramaya Nugegoda Files: 6, Size: 57 MB
Meditation Program in Selsdon UK Files: 9, Size: 79 MB
Other Talks (lower quality) Files: 13, Size: 177 MB
2015-01-03 Unnabha Brahmana Sutta.mp3 605 16 MB
2015-02-24 Anathma Dharmaya.mp3 576 14 MB
2015-05-03 Vesak Poya Deshana 1.mp3 477 14 MB
2015-05-06 07.48 PM Budu Gunaya.mp3 515 9 MB
2015-08-07 Sukho Buddhanan Uppado 1.mp3 465 14 MB
2015-08-14 Sukho Buddhanan Uppado 2.mp3 463 8 MB
2015-08-21 Sukho Buddhanan Uppado 3.mp3 458 9 MB
2015-08-28 Chathurarya Sathya.mp3 541 13 MB
2015-08-28 Discussion.mp3 490 23 MB
2015-08-28 Sukho Buddhanan Uppado 4.mp3 442 9 MB
2015-09-10 London Buddhist Vihara Deshana.mp3 529 13 MB
2015-09-17 Deshana - High Wycombe UK.mp3 475 11 MB
2015-09-19 Punyanumodhana.mp3 438 5 MB
2015-09-25 Binara Poya 1 Morning Deshana.mp3 466 18 MB
2015-09-25 Binara Poya 2 Evening Deshana.mp3 495 10 MB
2015-09-29 Thames Buddhist Vihara - Discussion and Meditation.mp3 544 33 MB
2015-11-15 Kshana Sampaththiya.mp3 449 14 MB
2015-11-16 Aahara and Chathurarya Sathya.mp3 556 18 MB
2015-11-24 Dhammadinna Sutta.mp3 456 13 MB
2015-11-29 Nivanata Maga - Sil day deshana.mp3 448 28 MB
2015-12-12 Yonisomanasikaraya.mp3 693 14 MB
2015-12-13 Sathdharmaye pihita labima.mp3 447 7 MB
2015-12-19 Nibbanan Paraman Sukhan.mp3 485 26 MB
2015-12-20 Naththi Jathassa Amaranan.mp3 469 7 MB
2015-12-27 Aashrava duru kirima.mp3 564 11 MB
2015-12-27 Dharma rathnaye gunaya.mp3 497 9 MB
2015-12-27 Path to Nibbana.mp3 497 9 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴