මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
old Files: 8, Size: 55 MB
2015-10-01 1 08.29 AM.mp3 716 14 MB
2015-10-01 2 12.11 PM.mp3 519 15 MB
2015-10-01 3 02.19 PM.mp3 478 1 MB
2015-10-01 4 02.26 PM.mp3 516 2 MB
2015-10-01 5 03.03 PM.mp3 487 9 MB
2015-10-02 1 08.21 AM.mp3 537 14 MB
2015-10-02 2 12.26 PM.mp3 627 19 MB
2015-10-02 3 03.21 PM.mp3 502 5 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴