මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2015-10-01 1 08.29 AM.mp3 106 10 MB
2015-10-01 2 12.11 PM.mp3 97 11 MB
2015-10-01 3 02.19 PM.mp3 80 827 KB
2015-10-01 4 02.26 PM.mp3 92 1 MB
2015-10-01 5 03.03 PM.mp3 85 7 MB
2015-10-02 1 08.21 AM.mp3 126 9 MB
2015-10-02 2 12.26 PM.mp3 92 13 MB
2015-10-02 3 03.21 PM.mp3 92 3 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴