මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2015-02-05.mp3 209 15 MB
2015-02-06.mp3 189 11 MB
2015-02-13 Sri Sambodhi Vihara London.mp3 232 13 MB
2015-02-20 Sri Sambodhi Vihara London.mp3 206 13 MB
2015-02-22 Pallekele.mp3 230 20 MB
2015-02-27 Aaghatha Pativinaya Sutta.mp3 192 13 MB
2015-02-27 Deshana.mp3 227 13 MB
2015-03-06.mp3 212 15 MB
2015-04-23.mp3 207 13 MB
2015-05-04 Deshana.mp3 188 10 MB
2015-05-11 Deshana.mp3 202 13 MB
2015-05-18 Shri Sathdharmaya Dakima.mp3 244 14 MB
2015-06-20 Arahan Budu Gunaya.mp3 236 13 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴