මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
London Sathipattana Files: 15, Size: 113 MB
2014 Polgolla Kandy 1.mp3 265 7 MB
2014 Polgolla Kandy 2.mp3 241 3 MB
2014 Polgolla Kandy 3.mp3 309 9 MB
2014-03-15 Kandy Deshana.mp3 270 12 MB
2014-03-15 Kandy Discussion.mp3 266 9 MB
2014-05-10 Kandy Vesak Deshana Part 1.mp3 228 12 MB
2014-05-10 Kandy Vesak Deshana Part 2.mp3 242 4 MB
2014-05-10 Kandy Vesak Discussion.mp3 260 14 MB
2014-05-14 Vesak Buddhist TV.mp3 220 6 MB
2014-05-24 Bakaboona Desana Part 1.mp3 215 12 MB
2014-05-24 Bakaboona Desana Part 2.mp3 206 12 MB
2014-06-16 Mavilmada Desana.mp3 220 13 MB
2014-06-25 Vedananupassanawa Buddhist TV.mp3 264 5 MB
2014-07-06 Anusasanawa wedding day.mp3 231 6 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴