මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
London Sathipattana Files: 15, Size: 113 MB
2014 Polgolla Kandy 1.mp3 353 7 MB
2014 Polgolla Kandy 2.mp3 308 3 MB
2014 Polgolla Kandy 3.mp3 381 9 MB
2014-03-15 Kandy Deshana.mp3 370 12 MB
2014-03-15 Kandy Discussion.mp3 335 9 MB
2014-05-10 Kandy Vesak Deshana Part 1.mp3 295 12 MB
2014-05-10 Kandy Vesak Deshana Part 2.mp3 302 4 MB
2014-05-10 Kandy Vesak Discussion.mp3 332 14 MB
2014-05-14 Vesak Buddhist TV.mp3 450 6 MB
2014-05-24 Bakaboona Desana Part 1.mp3 296 12 MB
2014-05-24 Bakaboona Desana Part 2.mp3 277 12 MB
2014-06-16 Mavilmada Desana.mp3 307 13 MB
2014-06-25 Vedananupassanawa Buddhist TV.mp3 328 5 MB
2014-07-06 Anusasanawa wedding day.mp3 290 6 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴