මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2014-08 Sathipattana 01 London.mp3 2,972 10 MB
2014-08 Sathipattana 02 London.mp3 1,680 6 MB
2014-08 Sathipattana 03 London.mp3 1,423 8 MB
2014-08 Sathipattana 04 London.mp3 1,476 8 MB
2014-08 Sathipattana 05 London.mp3 1,353 7 MB
2014-08 Sathipattana 06 London.mp3 1,302 9 MB
2014-08 Sathipattana 07 London.mp3 1,216 7 MB
2014-08 Sathipattana 08 London.mp3 1,179 8 MB
2014-08 Sathipattana 09 London.mp3 1,199 7 MB
2014-08 Sathipattana 10 London.mp3 1,123 7 MB
2014-08 Sathipattana 11 London.mp3 1,124 7 MB
2014-08 Sathipattana 12 London.mp3 1,053 7 MB
2014-08 Sathipattana 13 London.mp3 1,077 7 MB
2014-08 Sathipattana 14 London.mp3 1,069 9 MB
2014-08 Sathipattana 15 London.mp3 1,133 6 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴