මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2014-08 Sathipattana 01 London.mp3 2,561 10 MB
2014-08 Sathipattana 02 London.mp3 1,372 6 MB
2014-08 Sathipattana 03 London.mp3 1,194 8 MB
2014-08 Sathipattana 04 London.mp3 1,255 8 MB
2014-08 Sathipattana 05 London.mp3 1,154 7 MB
2014-08 Sathipattana 06 London.mp3 1,128 9 MB
2014-08 Sathipattana 07 London.mp3 994 7 MB
2014-08 Sathipattana 08 London.mp3 978 8 MB
2014-08 Sathipattana 09 London.mp3 1,003 7 MB
2014-08 Sathipattana 10 London.mp3 919 7 MB
2014-08 Sathipattana 11 London.mp3 903 7 MB
2014-08 Sathipattana 12 London.mp3 889 7 MB
2014-08 Sathipattana 13 London.mp3 887 7 MB
2014-08 Sathipattana 14 London.mp3 877 9 MB
2014-08 Sathipattana 15 London.mp3 940 6 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴