මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2014-08 Sathipattana 01 London.mp3 2,380 10 MB
2014-08 Sathipattana 02 London.mp3 1,251 6 MB
2014-08 Sathipattana 03 London.mp3 1,104 8 MB
2014-08 Sathipattana 04 London.mp3 1,154 8 MB
2014-08 Sathipattana 05 London.mp3 1,059 7 MB
2014-08 Sathipattana 06 London.mp3 1,032 9 MB
2014-08 Sathipattana 07 London.mp3 908 7 MB
2014-08 Sathipattana 08 London.mp3 882 8 MB
2014-08 Sathipattana 09 London.mp3 871 7 MB
2014-08 Sathipattana 10 London.mp3 851 7 MB
2014-08 Sathipattana 11 London.mp3 815 7 MB
2014-08 Sathipattana 12 London.mp3 812 7 MB
2014-08 Sathipattana 13 London.mp3 795 7 MB
2014-08 Sathipattana 14 London.mp3 804 9 MB
2014-08 Sathipattana 15 London.mp3 840 6 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴