මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2014-08 Sathipattana 01 London.mp3 2,622 10 MB
2014-08 Sathipattana 02 London.mp3 1,406 6 MB
2014-08 Sathipattana 03 London.mp3 1,228 8 MB
2014-08 Sathipattana 04 London.mp3 1,287 8 MB
2014-08 Sathipattana 05 London.mp3 1,192 7 MB
2014-08 Sathipattana 06 London.mp3 1,164 9 MB
2014-08 Sathipattana 07 London.mp3 1,027 7 MB
2014-08 Sathipattana 08 London.mp3 1,016 8 MB
2014-08 Sathipattana 09 London.mp3 1,026 7 MB
2014-08 Sathipattana 10 London.mp3 957 7 MB
2014-08 Sathipattana 11 London.mp3 948 7 MB
2014-08 Sathipattana 12 London.mp3 916 7 MB
2014-08 Sathipattana 13 London.mp3 927 7 MB
2014-08 Sathipattana 14 London.mp3 900 9 MB
2014-08 Sathipattana 15 London.mp3 966 6 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴