මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Anuradhapura Files: 19, Size: 95 MB
Mathara Bodhiya Files: 10, Size: 48 MB
Ahara.mp3 188 2 MB
Akmul Nathi Sasara 1.mp3 214 7 MB
Akmul Nathi Sasara 2 Discussion.mp3 212 6 MB
Anapanasathi Bhavana.mp3 242 5 MB
Arya Ashtangika Margaya.mp3 226 6 MB
Ashrava Duru Kirima.mp3 202 7 MB
Chathurarya Sathya.mp3 221 6 MB
Devadaha Sutta - Samyutta Nikaya.mp3 241 7 MB
Dhamma Discussion.mp3 185 5 MB
Dukkha Arya Sathya.mp3 203 5 MB
Pina.mp3 187 7 MB
Sabbasawa Sutta 1.mp3 87 7 MB
Sabbasawa Sutta 2.mp3 70 7 MB
Sabbasawa Sutta 3.mp3 163 7 MB
Sabbasawa Sutta 4.mp3 165 7 MB
Sabbasawa Sutta 5.mp3 179 4 MB
Sathara Sathipatthana 1.mp3 242 6 MB
Sathara Sathipatthana 2.mp3 222 7 MB
Sathara Sathipatthana 3 Discussion.mp3 195 5 MB
Sathara Sathipatthana Deshana 1.mp3 196 4 MB
Sathara Sathipatthana Deshana 2.mp3 190 2 MB
Sila Sutta.mp3 220 7 MB
Silvat bava 1.mp3 178 6 MB
Silvat bava 2.mp3 196 6 MB
Silvat bava 3.mp3 165 5 MB
Siyalu Buduwarunge Anusasanawa.mp3 212 10 MB
Thanhava Durukirima 1.mp3 239 5 MB
Thanhava Durukirima 2.mp3 243 4 MB
Yonisomanasikaraya.mp3 253 5 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴