මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Anuradhapura Files: 19, Size: 95 MB
Mathara Bodhiya Files: 10, Size: 48 MB
Ahara.mp3 200 2 MB
Akmul Nathi Sasara 1.mp3 226 7 MB
Akmul Nathi Sasara 2 Discussion.mp3 231 6 MB
Anapanasathi Bhavana.mp3 268 5 MB
Arya Ashtangika Margaya.mp3 255 6 MB
Ashrava Duru Kirima.mp3 217 7 MB
Chathurarya Sathya.mp3 245 6 MB
Devadaha Sutta - Samyutta Nikaya.mp3 283 7 MB
Dhamma Discussion.mp3 195 5 MB
Dukkha Arya Sathya.mp3 214 5 MB
Pina.mp3 207 7 MB
Sabbasawa Sutta 1.mp3 104 7 MB
Sabbasawa Sutta 2.mp3 96 7 MB
Sabbasawa Sutta 3.mp3 183 7 MB
Sabbasawa Sutta 4.mp3 188 7 MB
Sabbasawa Sutta 5.mp3 194 4 MB
Sathara Sathipatthana 1.mp3 259 6 MB
Sathara Sathipatthana 2.mp3 232 7 MB
Sathara Sathipatthana 3 Discussion.mp3 218 5 MB
Sathara Sathipatthana Deshana 1.mp3 212 4 MB
Sathara Sathipatthana Deshana 2.mp3 200 2 MB
Sila Sutta.mp3 247 7 MB
Silvat bava 1.mp3 190 6 MB
Silvat bava 2.mp3 208 6 MB
Silvat bava 3.mp3 174 5 MB
Siyalu Buduwarunge Anusasanawa.mp3 235 10 MB
Thanhava Durukirima 1.mp3 260 5 MB
Thanhava Durukirima 2.mp3 267 4 MB
Yonisomanasikaraya.mp3 273 5 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴