මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Anuradhapura Files: 19, Size: 95 MB
Mathara Bodhiya Files: 10, Size: 48 MB
Ahara.mp3 365 2 MB
Akmul Nathi Sasara 1.mp3 403 7 MB
Akmul Nathi Sasara 2 Discussion.mp3 410 6 MB
Anapanasathi Bhavana.mp3 504 5 MB
Arya Ashtangika Margaya.mp3 641 6 MB
Ashrava Duru Kirima.mp3 393 7 MB
Chathurarya Sathya.mp3 460 6 MB
Devadaha Sutta - Samyutta Nikaya.mp3 552 7 MB
Dhamma Discussion.mp3 353 5 MB
Dukkha Arya Sathya.mp3 542 5 MB
Pina.mp3 356 7 MB
Sabbasawa Sutta 1.mp3 259 7 MB
Sabbasawa Sutta 2.mp3 239 7 MB
Sabbasawa Sutta 3.mp3 324 7 MB
Sabbasawa Sutta 4.mp3 329 7 MB
Sabbasawa Sutta 5.mp3 355 4 MB
Sathara Sathipatthana 1.mp3 458 6 MB
Sathara Sathipatthana 2.mp3 386 7 MB
Sathara Sathipatthana 3 Discussion.mp3 396 5 MB
Sathara Sathipatthana Deshana 1.mp3 373 4 MB
Sathara Sathipatthana Deshana 2.mp3 344 2 MB
Sila Sutta.mp3 458 7 MB
Silvat bava 1.mp3 356 6 MB
Silvat bava 2.mp3 379 6 MB
Silvat bava 3.mp3 330 5 MB
Siyalu Buduwarunge Anusasanawa.mp3 401 10 MB
Thanhava Durukirima 1.mp3 431 5 MB
Thanhava Durukirima 2.mp3 431 4 MB
Yonisomanasikaraya.mp3 448 5 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴