මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
නම බාගත ගණන ප්‍රමාණය
Anuradhapura ගොනු: 19, ප්‍රමාණය: 95 MB
Mathara Bodhiya ගොනු: 10, ප්‍රමාණය: 48 MB
Ahara.mp3 376 2 MB
Akmul Nathi Sasara 1.mp3 416 7 MB
Akmul Nathi Sasara 2 Discussion.mp3 420 6 MB
Anapanasathi Bhavana.mp3 536 5 MB
Arya Ashtangika Margaya.mp3 689 6 MB
Ashrava Duru Kirima.mp3 404 7 MB
Chathurarya Sathya.mp3 487 6 MB
Devadaha Sutta - Samyutta Nikaya.mp3 570 7 MB
Dhamma Discussion.mp3 362 5 MB
Dukkha Arya Sathya.mp3 596 5 MB
Pina.mp3 371 7 MB
Sabbasawa Sutta 1.mp3 272 7 MB
Sabbasawa Sutta 2.mp3 248 7 MB
Sabbasawa Sutta 3.mp3 334 7 MB
Sabbasawa Sutta 4.mp3 339 7 MB
Sabbasawa Sutta 5.mp3 365 4 MB
Sathara Sathipatthana 1.mp3 472 6 MB
Sathara Sathipatthana 2.mp3 396 7 MB
Sathara Sathipatthana 3 Discussion.mp3 411 5 MB
Sathara Sathipatthana Deshana 1.mp3 391 4 MB
Sathara Sathipatthana Deshana 2.mp3 359 2 MB
Sila Sutta.mp3 474 7 MB
Silvat bava 1.mp3 366 6 MB
Silvat bava 2.mp3 391 6 MB
Silvat bava 3.mp3 340 5 MB
Siyalu Buduwarunge Anusasanawa.mp3 416 10 MB
Thanhava Durukirima 1.mp3 450 5 MB
Thanhava Durukirima 2.mp3 459 4 MB
Yonisomanasikaraya.mp3 465 5 MB
මෙහි නැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴