මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Anuradhapura Files: 19, Size: 95 MB
Mathara Bodhiya Files: 10, Size: 48 MB
Ahara.mp3 219 2 MB
Akmul Nathi Sasara 1.mp3 258 7 MB
Akmul Nathi Sasara 2 Discussion.mp3 258 6 MB
Anapanasathi Bhavana.mp3 300 5 MB
Arya Ashtangika Margaya.mp3 302 6 MB
Ashrava Duru Kirima.mp3 235 7 MB
Chathurarya Sathya.mp3 282 6 MB
Devadaha Sutta - Samyutta Nikaya.mp3 406 7 MB
Dhamma Discussion.mp3 219 5 MB
Dukkha Arya Sathya.mp3 250 5 MB
Pina.mp3 227 7 MB
Sabbasawa Sutta 1.mp3 128 7 MB
Sabbasawa Sutta 2.mp3 111 7 MB
Sabbasawa Sutta 3.mp3 199 7 MB
Sabbasawa Sutta 4.mp3 206 7 MB
Sabbasawa Sutta 5.mp3 223 4 MB
Sathara Sathipatthana 1.mp3 301 6 MB
Sathara Sathipatthana 2.mp3 255 7 MB
Sathara Sathipatthana 3 Discussion.mp3 240 5 MB
Sathara Sathipatthana Deshana 1.mp3 232 4 MB
Sathara Sathipatthana Deshana 2.mp3 219 2 MB
Sila Sutta.mp3 269 7 MB
Silvat bava 1.mp3 217 6 MB
Silvat bava 2.mp3 229 6 MB
Silvat bava 3.mp3 198 5 MB
Siyalu Buduwarunge Anusasanawa.mp3 266 10 MB
Thanhava Durukirima 1.mp3 288 5 MB
Thanhava Durukirima 2.mp3 303 4 MB
Yonisomanasikaraya.mp3 304 5 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴