මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Ahara Part 1.mp3 329 4 MB
Ahara Part 2.mp3 345 2 MB
Bank of Ceylon - naidan aththakatan bimban Part 1.mp3 321 5 MB
Bank of Ceylon - naidan aththakatan bimban Part 2.mp3 301 4 MB
Day before Unduwap Poya Part 1.mp3 300 5 MB
Day before Unduwap Poya Part 2.mp3 267 5 MB
Mathara Bodhiya Part 1.mp3 291 5 MB
Mathara Bodhiya Part 2.mp3 284 5 MB
Satipatthana Part 1.mp3 302 5 MB
Satipatthana Part 2.mp3 328 5 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴