මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Ahara 1.mp3 247 5 MB
Ahara 2.mp3 207 5 MB
Ahara 3.mp3 281 5 MB
Ahara 4.mp3 218 5 MB
Ahara 5.mp3 207 4 MB
Buddha Pooja.mp3 227 6 MB
Buddhanupassana.mp3 233 4 MB
Buddhanussathi.mp3 222 3 MB
Nivanata Maga 1.mp3 222 5 MB
Nivanata Maga 2.mp3 208 4 MB
Nivanata Maga 3.mp3 229 5 MB
Ruwanweliseya.mp3 222 6 MB
Sabbasawa Sutta 1.mp3 271 7 MB
Sabbasawa Sutta 2.mp3 246 7 MB
Satipatthana 1.mp3 228 5 MB
Satipatthana 2.mp3 272 5 MB
Satipatthana 3 Discussion.mp3 245 3 MB
Vedananupassana.mp3 262 6 MB
Yonisomanasikara.mp3 251 4 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴