මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Ahara 1.mp3 420 5 MB
Ahara 2.mp3 314 5 MB
Ahara 3.mp3 394 5 MB
Ahara 4.mp3 320 5 MB
Ahara 5.mp3 302 4 MB
Buddha Pooja.mp3 323 6 MB
Buddhanupassana.mp3 331 4 MB
Buddhanussathi.mp3 332 3 MB
Nivanata Maga 1.mp3 312 5 MB
Nivanata Maga 2.mp3 303 4 MB
Nivanata Maga 3.mp3 326 5 MB
Ruwanweliseya.mp3 314 6 MB
Sabbasawa Sutta 1.mp3 364 7 MB
Sabbasawa Sutta 2.mp3 343 7 MB
Satipatthana 1.mp3 329 5 MB
Satipatthana 2.mp3 369 5 MB
Satipatthana 3 Discussion.mp3 351 3 MB
Vedananupassana.mp3 452 6 MB
Yonisomanasikara.mp3 350 4 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴