මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Ahara 1.mp3 218 5 MB
Ahara 2.mp3 193 5 MB
Ahara 3.mp3 250 5 MB
Ahara 4.mp3 197 5 MB
Ahara 5.mp3 180 4 MB
Buddha Pooja.mp3 206 6 MB
Buddhanupassana.mp3 208 4 MB
Buddhanussathi.mp3 196 3 MB
Nivanata Maga 1.mp3 196 5 MB
Nivanata Maga 2.mp3 180 4 MB
Nivanata Maga 3.mp3 204 5 MB
Ruwanweliseya.mp3 190 6 MB
Sabbasawa Sutta 1.mp3 245 7 MB
Sabbasawa Sutta 2.mp3 212 7 MB
Satipatthana 1.mp3 199 5 MB
Satipatthana 2.mp3 239 5 MB
Satipatthana 3 Discussion.mp3 218 3 MB
Vedananupassana.mp3 212 6 MB
Yonisomanasikara.mp3 217 4 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴