මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
International Vipassana Meditation Center Files: 10, Size: 69 MB
New Zealand 2009 Files: 7, Size: 41 MB
Ruwanweliseya Sarvarathrika Files: 9, Size: 46 MB
Saddharmaanjalie Files: 16, Size: 97 MB
Subadraramaya Files: 8, Size: 56 MB
2009 Asubhaya ha Kusalaya Part 1.mp3 474 4 MB
2009 Asubhaya ha Kusalaya Part 2.mp3 386 6 MB
2009 Parihana Dhamma Sutta.mp3 409 13 MB
2009-05 Wesak Bana.mp3 401 13 MB
2009-06-07 Katina Anisansa Deshana.mp3 535 12 MB
2009-06-07 Poson Poya SLBC.mp3 413 5 MB
2009-06-20 Kandy Deshana Part 1.mp3 453 5 MB
2009-06-20 Kandy Deshana Part 2.mp3 416 4 MB
2009-06-20 Kandy Deshana Part 3.mp3 384 4 MB
2009-06-20 Kandy Deshana Part 4.mp3 423 7 MB
2009-06-20 Kandy Deshana Part 5.mp3 414 5 MB
2009-10-03 Deshana.mp3 432 7 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴