මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
International Vipassana Meditation Center Files: 10, Size: 69 MB
New Zealand 2009 Files: 7, Size: 41 MB
Ruwanweliseya Sarvarathrika Files: 9, Size: 46 MB
Saddharmaanjalie Files: 16, Size: 97 MB
Subadraramaya Files: 8, Size: 56 MB
2009 Asubhaya ha Kusalaya Part 1.mp3 208 4 MB
2009 Asubhaya ha Kusalaya Part 2.mp3 164 6 MB
2009 Parihana Dhamma Sutta.mp3 168 13 MB
2009-05 Wesak Bana.mp3 161 13 MB
2009-06-07 Katina Anisansa Deshana.mp3 187 12 MB
2009-06-07 Poson Poya SLBC.mp3 153 5 MB
2009-06-20 Kandy Deshana Part 1.mp3 188 5 MB
2009-06-20 Kandy Deshana Part 2.mp3 176 4 MB
2009-06-20 Kandy Deshana Part 3.mp3 167 4 MB
2009-06-20 Kandy Deshana Part 4.mp3 165 7 MB
2009-06-20 Kandy Deshana Part 5.mp3 187 5 MB
2009-10-03 Deshana.mp3 159 7 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴