මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2009-06-15 IVMC Deshana Part 1.mp3 345 8 MB
2009-06-15 IVMC Deshana Part 2.mp3 328 5 MB
2009-06-15 IVMC Deshana Part 3.mp3 329 12 MB
2009-06-15 IVMC Deshana Part 4.mp3 290 5 MB
2009-06-16 IVMC Deshana Part 1.mp3 282 10 MB
2009-06-16 IVMC Deshana Part 2.mp3 305 3 MB
2009-06-17 IVMC Deshana Part 1.mp3 296 6 MB
2009-06-17 IVMC Deshana Part 2.mp3 275 4 MB
2009-06-17 IVMC Deshana Part 3.mp3 322 3 MB
2009-06-17 IVMC Deshana Part 4.mp3 326 13 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴