මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2009-06-15 IVMC Deshana Part 1.mp3 477 8 MB
2009-06-15 IVMC Deshana Part 2.mp3 444 5 MB
2009-06-15 IVMC Deshana Part 3.mp3 442 12 MB
2009-06-15 IVMC Deshana Part 4.mp3 409 5 MB
2009-06-16 IVMC Deshana Part 1.mp3 387 10 MB
2009-06-16 IVMC Deshana Part 2.mp3 404 3 MB
2009-06-17 IVMC Deshana Part 1.mp3 408 6 MB
2009-06-17 IVMC Deshana Part 2.mp3 340 4 MB
2009-06-17 IVMC Deshana Part 3.mp3 443 3 MB
2009-06-17 IVMC Deshana Part 4.mp3 435 13 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴