මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Saddharmaanjalie 01.mp3 192 12 MB
Saddharmaanjalie 02.mp3 200 9 MB
Saddharmaanjalie 03.mp3 183 5 MB
Saddharmaanjalie 04.mp3 180 9 MB
Saddharmaanjalie 05.mp3 204 5 MB
Saddharmaanjalie 06.mp3 183 6 MB
Saddharmaanjalie 07.mp3 184 3 MB
Saddharmaanjalie 08.mp3 171 6 MB
Saddharmaanjalie 09.mp3 186 4 MB
Saddharmaanjalie 10.mp3 175 4 MB
Saddharmaanjalie 11.mp3 199 6 MB
Saddharmaanjalie 12.mp3 178 8 MB
Saddharmaanjalie 13.mp3 218 6 MB
Saddharmaanjalie 14.mp3 211 6 MB
Saddharmaanjalie 15.mp3 185 3 MB
Saddharmaanjalie 16.mp3 196 6 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴