මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Saddharmaanjalie 01.mp3 445 12 MB
Saddharmaanjalie 02.mp3 417 9 MB
Saddharmaanjalie 03.mp3 359 5 MB
Saddharmaanjalie 04.mp3 369 9 MB
Saddharmaanjalie 05.mp3 421 5 MB
Saddharmaanjalie 06.mp3 394 6 MB
Saddharmaanjalie 07.mp3 363 3 MB
Saddharmaanjalie 08.mp3 396 6 MB
Saddharmaanjalie 09.mp3 388 4 MB
Saddharmaanjalie 10.mp3 367 4 MB
Saddharmaanjalie 11.mp3 391 6 MB
Saddharmaanjalie 12.mp3 371 8 MB
Saddharmaanjalie 13.mp3 419 6 MB
Saddharmaanjalie 14.mp3 419 6 MB
Saddharmaanjalie 15.mp3 396 3 MB
Saddharmaanjalie 16.mp3 406 6 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴