මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2009-08-08 Ruwanweliseya 08-18 PM.mp3 428 5 MB
2009-08-08 Ruwanweliseya 09-52 PM.mp3 312 7 MB
2009-08-08 Ruwanweliseya 10-52 PM.mp3 309 4 MB
2009-08-08 Ruwanweliseya 11-45 PM.mp3 302 7 MB
2009-08-09 Ruwanweliseya 00-45 AM.mp3 281 5 MB
2009-08-09 Ruwanweliseya 02-03 AM.mp3 289 6 MB
2009-08-09 Ruwanweliseya 03-17 AM.mp3 288 7 MB
2009-08-09 Ruwanweliseya 04-17 AM.mp3 276 2 MB
2009-08-09 Ruwanweliseya 04-46 AM.mp3 275 3 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴