ගොනුවේ නම
ප්‍රමාණය
Auckland Centre for Buddhist Learningගොනු 14 කි.144MB
Dunedin NZගොනු 9 කි.105MB
Sri Lankaramaya NZගොනු 29 කි.229MB
Wellington NZගොනු 6 කි.50MB
2009-10-23 Dhamma Desanawa - Christchurch - NZ9.3MB
2009-10-24 Dhamma Desanawa- Christchurch - NZ20MB
2009-11-20 Dhamma Desanawa - Waikato Compassion Meditation Centre - Hamilton - NZ11MB