මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Auckland Centre for Buddhist Learning Files: 14, Size: 144 MB
Dunedin NZ Files: 9, Size: 105 MB
Sri Lankaramaya NZ Files: 29, Size: 229 MB
Wellington NZ Files: 6, Size: 50 MB
2009-10-23 Dhamma Desanawa - Christchurch - NZ.mp3 282 9 MB
2009-10-24 Dhamma Desanawa- Christchurch - NZ.mp3 262 20 MB
2009-11-20 Dhamma Desanawa - Waikato Compassion Meditation Centre - Hamilton - NZ.mp3 231 11 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴