මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2009-11-18 Dhamma Desanawa.mp3 221 10 MB
2009-11-19 Dhamma Desanawa.mp3 251 12 MB
2009-11-21 Sil Day - Session 1 - Morning.mp3 222 5 MB
2009-11-21 Sil Day - Session 2 - Morning.mp3 223 9 MB
2009-11-21 Sil Day - Session 3 - Afternoon.mp3 217 10 MB
2009-11-21 Sil Day - Session 4 - Afternoon.mp3 219 10 MB
2009-11-23 Dhamma Desanawa.mp3 378 10 MB
2009-11-24 Dhamma Desanawa.mp3 235 11 MB
2009-11-25 Dhamma Desanawa.mp3 222 10 MB
2009-11-26 Dhamma Desanawa.mp3 206 11 MB
2009-11-27 Dhamma Desanawa.mp3 319 9 MB
2009-11-28 Sil Day - Session 1 - Morning.mp3 219 10 MB
2009-11-28 Sil Day - Session 2 - Afternoon.mp3 228 17 MB
2009-11-28 Sil Day - Session 3 - Bodhi Poojawa.mp3 213 11 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴