මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2009-10-18 Kathina Anusasanawa.mp3 178 4 MB
2009-10-20 Kathina Anisansa.mp3 206 16 MB
2009-10-21 Dhamma Desanawa.mp3 200 5 MB
2009-11-02 Dhamma Desanawa.mp3 192 9 MB
2009-11-03 Dhamma Desanawa.mp3 214 8 MB
2009-11-04 Dhamma Discussion.mp3 201 15 MB
2009-11-06 Dhamma Desanawa.mp3 207 3 MB
2009-11-07 Sil Session 1 - Morning.mp3 238 7 MB
2009-11-07 Sil Session 2 - Morning.mp3 198 6 MB
2009-11-07 Sil Session 3 - Afternoon.mp3 212 11 MB
2009-11-07 Sil Session 4 - Afternoon.mp3 205 4 MB
2009-11-07 Sil Session 5 - Afternoon.mp3 187 4 MB
2009-11-08 Sil Session 1 - Morning.mp3 197 8 MB
2009-11-08 Sil Session 2 - Morning.mp3 183 2 MB
2009-11-08 Sil Session 3 - Afternoon.mp3 204 8 MB
2009-11-08 Sil Session 4 - Afternoon.mp3 197 9 MB
2009-11-09 Samanamandika Sutta.mp3 314 9 MB
2009-11-10 Smadhibavana Sutta.mp3 203 7 MB
2009-11-11 Dhamma Discussion.mp3 218 12 MB
2009-11-13 Dhamma Desanawa for Young Couples.mp3 214 6 MB
2009-11-14 Sil Session 1 - Morning.mp3 203 10 MB
2009-11-14 Sil Session 2 - Afternoon.mp3 194 2 MB
2009-11-14 Sil Session 3 - Afternoon.mp3 203 11 MB
2009-11-15 Sil Session 1 - Morning.mp3 176 3 MB
2009-11-15 Sil Session 2 - Morning.mp3 196 8 MB
2009-11-15 Sil Session 3 - Afternoon.mp3 188 8 MB
2009-11-16 Sanghaguna Deshana.mp3 216 8 MB
2009-11-17 Dhamma Desanawa.mp3 189 8 MB
2009-12-26 Parinibbana Sutta.mp3 224 17 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴