මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2009-10-18 Kathina Anusasanawa.mp3 213 4 MB
2009-10-20 Kathina Anisansa.mp3 232 16 MB
2009-10-21 Dhamma Desanawa.mp3 230 5 MB
2009-11-02 Dhamma Desanawa.mp3 223 9 MB
2009-11-03 Dhamma Desanawa.mp3 244 8 MB
2009-11-04 Dhamma Discussion.mp3 230 15 MB
2009-11-06 Dhamma Desanawa.mp3 241 3 MB
2009-11-07 Sil Session 1 - Morning.mp3 263 7 MB
2009-11-07 Sil Session 2 - Morning.mp3 221 6 MB
2009-11-07 Sil Session 3 - Afternoon.mp3 248 11 MB
2009-11-07 Sil Session 4 - Afternoon.mp3 235 4 MB
2009-11-07 Sil Session 5 - Afternoon.mp3 215 4 MB
2009-11-08 Sil Session 1 - Morning.mp3 227 8 MB
2009-11-08 Sil Session 2 - Morning.mp3 205 2 MB
2009-11-08 Sil Session 3 - Afternoon.mp3 229 8 MB
2009-11-08 Sil Session 4 - Afternoon.mp3 222 9 MB
2009-11-09 Samanamandika Sutta.mp3 355 9 MB
2009-11-10 Smadhibavana Sutta.mp3 231 7 MB
2009-11-11 Dhamma Discussion.mp3 243 12 MB
2009-11-13 Dhamma Desanawa for Young Couples.mp3 241 6 MB
2009-11-14 Sil Session 1 - Morning.mp3 233 10 MB
2009-11-14 Sil Session 2 - Afternoon.mp3 216 2 MB
2009-11-14 Sil Session 3 - Afternoon.mp3 227 11 MB
2009-11-15 Sil Session 1 - Morning.mp3 199 3 MB
2009-11-15 Sil Session 2 - Morning.mp3 231 8 MB
2009-11-15 Sil Session 3 - Afternoon.mp3 211 8 MB
2009-11-16 Sanghaguna Deshana.mp3 243 8 MB
2009-11-17 Dhamma Desanawa.mp3 211 8 MB
2009-12-26 Parinibbana Sutta.mp3 255 17 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴