මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2011 Sambuddha Jayanthi - Lakhanda Deshana.mp3 161 4 MB
2011 Sambuddha Jayanthi - Nivanata Maga.mp3 169 12 MB
2011 Sambuddha Jayanthi - Sitha Rakeema.mp3 161 7 MB
2011-01-14 Deshana.mp3 185 7 MB
2011-02-09 Deshana.mp3 145 7 MB
2011-02-19 Deshana.mp3 156 7 MB
2011-02-21 Deshana.mp3 156 7 MB
2011-03-24 Deshana.mp3 139 2 MB
2011-03-28 Sakkaya Dittiya.mp3 185 6 MB
2011-04-14 Deshana.mp3 147 15 MB
2011-04-22 Deshana.mp3 148 6 MB
2011-05-01 Buddha Gnana.mp3 166 13 MB
2011-05-16 Deshana.mp3 157 11 MB
2011-05-23 Deshana.mp3 144 6 MB
2011-06-05 Deshana.mp3 151 8 MB
2011-08-07 Deshana.mp3 143 6 MB
2011-12-04 Deshana.mp3 144 7 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴