මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2011 Sambuddha Jayanthi - Lakhanda Deshana.mp3 215 4 MB
2011 Sambuddha Jayanthi - Nivanata Maga.mp3 210 12 MB
2011 Sambuddha Jayanthi - Sitha Rakeema.mp3 216 7 MB
2011-01-14 Deshana.mp3 230 7 MB
2011-02-09 Deshana.mp3 179 7 MB
2011-02-19 Deshana.mp3 207 7 MB
2011-02-21 Deshana.mp3 186 7 MB
2011-03-24 Deshana.mp3 170 2 MB
2011-03-28 Sakkaya Dittiya.mp3 243 6 MB
2011-04-14 Deshana.mp3 197 15 MB
2011-04-22 Deshana.mp3 180 6 MB
2011-05-01 Buddha Gnana.mp3 210 13 MB
2011-05-16 Deshana.mp3 187 11 MB
2011-05-23 Deshana.mp3 169 6 MB
2011-06-05 Deshana.mp3 185 8 MB
2011-08-07 Deshana.mp3 181 6 MB
2011-12-04 Deshana.mp3 191 7 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴