මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Canada Calgary Files: 23, Size: 64 MB
Canada Other Files: 38, Size: 320 MB
Canada Ottawa Files: 15, Size: 123 MB
2012-02-28 Buddhist Radio.mp3 429 6 MB
2012-03-16 Buddhist Deshana.mp3 462 8 MB
2012-03-20 Buddhist TV.mp3 437 8 MB
2012-04-19 Buddhist Radio 6.00 am.mp3 322 7 MB
2012-05-04 Buddhist Radio 6.00 am.mp3 441 7 MB
2012-08-17 Buddhist Radio 10 am.mp3 455 7 MB
2012-09-04 Buddhist Deshana.mp3 419 7 MB
2012-09-14 Buddhist Deshana.mp3 428 7 MB
2012-11-18 Katina Desana.mp3 424 8 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴