මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
01. Opening Talk.mp3 471 9 MB
02. Magaphala Vivaranaya 1.mp3 388 9 MB
03. Magaphala Vivaranaya 2.mp3 294 10 MB
04. Magaphala Vivaranaya 3.mp3 284 10 MB
05. Magaphala Vivaranaya 4.mp3 296 8 MB
06. Magaphala Vivaranaya 5.mp3 246 9 MB
07. Magaphala Vivaranaya 6 Dukka Sathya.mp3 337 9 MB
08. Magaphala Vivaranaya 7 Sammuthi ha Paramartha dharma.mp3 294 9 MB
09. Magaphala Vivaranaya 8 Loka sammatha ditti vaada.mp3 347 9 MB
10. Magaphala Vivaranaya 9 Nithya sankalpa dittiya.mp3 295 10 MB
11. Magaphala Vivaranaya 10 Karma ha Vipaka.mp3 272 9 MB
12. Magaphala Vivaranaya 11 Sith pahalavima.mp3 275 9 MB
13. Magaphala Vivaranaya Discussion 1.mp3 243 12 MB
14. Magaphala Vivaranaya Discussion 2.mp3 279 16 MB
15. Sakkaya Dittiya.mp3 275 10 MB
16. Bhavana Upades 1.mp3 286 7 MB
17. Bhavana Upades 2.mp3 279 10 MB
18. Bhavana Upades 3.mp3 275 5 MB
19. Bhavana Upades 4.mp3 265 10 MB
20. Bhavana Upades 5.mp3 257 8 MB
21. Bhavana Upades 6.mp3 254 5 MB
22. Bhavana Upades 7.mp3 248 4 MB
23. Keles Nasima.mp3 250 9 MB
24. Punya Vipaka.mp3 231 10 MB
25. Ashta Dushtakshanaya.mp3 235 9 MB
26. Kusala ha Akusala Mula.mp3 280 9 MB
27. Bhavana 1.mp3 224 7 MB
28. Bhavana 2.mp3 216 4 MB
29. Samadhi Bhavana.mp3 238 10 MB
30. Jaramarana.mp3 235 10 MB
31. Bhavana 1.mp3 234 7 MB
32. Bhavana 2.mp3 224 5 MB
33. Toronto Deshana 1.mp3 239 5 MB
34. Toronto Deshana 2.mp3 212 4 MB
35. Toronto Deshana 3.mp3 227 4 MB
36. Toronto Deshana 4.mp3 247 7 MB
37. Toronto Discussion.mp3 215 8 MB
38. Sasarin Midima.mp3 259 15 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴