මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
01. Opening Talk.mp3 275 9 MB
02. Magaphala Vivaranaya 1.mp3 276 9 MB
03. Magaphala Vivaranaya 2.mp3 232 10 MB
04. Magaphala Vivaranaya 3.mp3 233 10 MB
05. Magaphala Vivaranaya 4.mp3 234 8 MB
06. Magaphala Vivaranaya 5.mp3 196 9 MB
07. Magaphala Vivaranaya 6 Dukka Sathya.mp3 246 9 MB
08. Magaphala Vivaranaya 7 Sammuthi ha Paramartha dharma.mp3 208 9 MB
09. Magaphala Vivaranaya 8 Loka sammatha ditti vaada.mp3 286 9 MB
10. Magaphala Vivaranaya 9 Nithya sankalpa dittiya.mp3 230 10 MB
11. Magaphala Vivaranaya 10 Karma ha Vipaka.mp3 226 9 MB
12. Magaphala Vivaranaya 11 Sith pahalavima.mp3 245 9 MB
13. Magaphala Vivaranaya Discussion 1.mp3 203 12 MB
14. Magaphala Vivaranaya Discussion 2.mp3 240 16 MB
15. Sakkaya Dittiya.mp3 240 10 MB
16. Bhavana Upades 1.mp3 246 7 MB
17. Bhavana Upades 2.mp3 244 10 MB
18. Bhavana Upades 3.mp3 241 5 MB
19. Bhavana Upades 4.mp3 225 10 MB
20. Bhavana Upades 5.mp3 223 8 MB
21. Bhavana Upades 6.mp3 215 5 MB
22. Bhavana Upades 7.mp3 223 4 MB
23. Keles Nasima.mp3 213 9 MB
24. Punya Vipaka.mp3 196 10 MB
25. Ashta Dushtakshanaya.mp3 195 9 MB
26. Kusala ha Akusala Mula.mp3 220 9 MB
27. Bhavana 1.mp3 192 7 MB
28. Bhavana 2.mp3 194 4 MB
29. Samadhi Bhavana.mp3 209 10 MB
30. Jaramarana.mp3 197 10 MB
31. Bhavana 1.mp3 197 7 MB
32. Bhavana 2.mp3 192 5 MB
33. Toronto Deshana 1.mp3 204 5 MB
34. Toronto Deshana 2.mp3 188 4 MB
35. Toronto Deshana 3.mp3 204 4 MB
36. Toronto Deshana 4.mp3 216 7 MB
37. Toronto Discussion.mp3 185 8 MB
38. Sasarin Midima.mp3 200 15 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴