මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
01. Opening Talk.mp3 699 9 MB
02. Magaphala Vivaranaya 1.mp3 623 9 MB
03. Magaphala Vivaranaya 2.mp3 492 10 MB
04. Magaphala Vivaranaya 3.mp3 462 10 MB
05. Magaphala Vivaranaya 4.mp3 513 8 MB
06. Magaphala Vivaranaya 5.mp3 475 9 MB
07. Magaphala Vivaranaya 6 Dukka Sathya.mp3 549 9 MB
08. Magaphala Vivaranaya 7 Sammuthi ha Paramartha dharma.mp3 547 9 MB
09. Magaphala Vivaranaya 8 Loka sammatha ditti vaada.mp3 513 9 MB
10. Magaphala Vivaranaya 9 Nithya sankalpa dittiya.mp3 485 10 MB
11. Magaphala Vivaranaya 10 Karma ha Vipaka.mp3 466 9 MB
12. Magaphala Vivaranaya 11 Sith pahalavima.mp3 481 9 MB
13. Magaphala Vivaranaya Discussion 1.mp3 452 12 MB
14. Magaphala Vivaranaya Discussion 2.mp3 483 16 MB
15. Sakkaya Dittiya.mp3 516 10 MB
16. Bhavana Upades 1.mp3 544 7 MB
17. Bhavana Upades 2.mp3 475 10 MB
18. Bhavana Upades 3.mp3 464 5 MB
19. Bhavana Upades 4.mp3 452 10 MB
20. Bhavana Upades 5.mp3 427 8 MB
21. Bhavana Upades 6.mp3 432 5 MB
22. Bhavana Upades 7.mp3 411 4 MB
23. Keles Nasima.mp3 422 9 MB
24. Punya Vipaka.mp3 461 10 MB
25. Ashta Dushtakshanaya.mp3 404 9 MB
26. Kusala ha Akusala Mula.mp3 579 9 MB
27. Bhavana 1.mp3 409 7 MB
28. Bhavana 2.mp3 406 4 MB
29. Samadhi Bhavana.mp3 421 10 MB
30. Jaramarana.mp3 404 10 MB
31. Bhavana 1.mp3 425 7 MB
32. Bhavana 2.mp3 453 5 MB
33. Toronto Deshana 1.mp3 413 5 MB
34. Toronto Deshana 2.mp3 366 4 MB
35. Toronto Deshana 3.mp3 369 4 MB
36. Toronto Deshana 4.mp3 445 7 MB
37. Toronto Discussion.mp3 386 8 MB
38. Sasarin Midima.mp3 413 15 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴