මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2012-05-23 Dhamma Deshana Canada.mp3 244 6 MB
2012-05-25 Dhamma Deshana Canada.mp3 233 11 MB
2012-05-26 1 Pooja Canada.mp3 330 2 MB
2012-05-26 2 Bhavana Canada.mp3 233 2 MB
2012-05-26 3 Dhamma Deshana Canada.mp3 237 8 MB
2012-05-27 Dhamma Deshana Canada.mp3 231 9 MB
2012-05-30 Dhamma Deshana Canada.mp3 281 10 MB
2012-06-03 Deshana AM Canada.mp3 214 9 MB
2012-06-03 Deshana PM Canada.mp3 219 8 MB
2012-06-03 Discussion PM Canada.mp3 239 11 MB
2012-06-06 Dhamma Deshana Canada.mp3 218 9 MB
2012-06-09 Dhamma Deshana Canada.mp3 243 7 MB
2012-06-10 Dhamma Deshana Canada.mp3 256 8 MB
2012-06-13 Dhamma Deshana Canada.mp3 237 10 MB
2012-06-14 Discussion Canada.mp3 242 13 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴