මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2012-04-13 Calgary Canada Deshana Part 1.mp3 278 3 MB
2012-04-13 Calgary Canada Deshana Part 2.mp3 239 3 MB
2012-04-13 Calgary Canada Deshana Part 3.mp3 242 2 MB
2012-04-18 Calgary Canada Deshana Part 1.mp3 247 3 MB
2012-04-18 Calgary Canada Deshana Part 2.mp3 234 3 MB
2012-04-18 Calgary Canada Deshana Part 3.mp3 237 2 MB
2012-04-20 Calgary Canada Deshana Part 1.mp3 255 3 MB
2012-04-20 Calgary Canada Deshana Part 2.mp3 242 3 MB
2012-04-20 Calgary Canada Deshana Part 3.mp3 244 3 MB
2012-04-25 Calgary Canada Deshana Part 1.mp3 229 3 MB
2012-04-25 Calgary Canada Deshana Part 2.mp3 237 3 MB
2012-04-25 Calgary Canada Deshana Part 3.mp3 253 1 MB
2012-04-27 Calgary Canada Deshana Part 1.mp3 238 3 MB
2012-04-27 Calgary Canada Deshana Part 2.mp3 257 3 MB
2012-04-27 Calgary Canada Deshana Part 3.mp3 239 3 MB
2012-05-02 Calgary Canada Deshana Part 1.mp3 232 3 MB
2012-05-02 Calgary Canada Deshana Part 2.mp3 248 3 MB
2012-05-02 Calgary Canada Deshana Part 3.mp3 257 2 MB
2012-05-04 Calgary Canada Deshana Part 1.mp3 223 3 MB
2012-05-04 Calgary Canada Deshana Part 2.mp3 331 3 MB
2012-05-04 Calgary Canada Deshana Part 3.mp3 232 2 MB
AlbumArtSmall.jpg 137 7 KB
Folder.jpg 138 33 KB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴