මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2012-04-13 Calgary Canada Deshana Part 1.mp3 184 3 MB
2012-04-13 Calgary Canada Deshana Part 2.mp3 160 3 MB
2012-04-13 Calgary Canada Deshana Part 3.mp3 168 2 MB
2012-04-18 Calgary Canada Deshana Part 1.mp3 176 3 MB
2012-04-18 Calgary Canada Deshana Part 2.mp3 161 3 MB
2012-04-18 Calgary Canada Deshana Part 3.mp3 161 2 MB
2012-04-20 Calgary Canada Deshana Part 1.mp3 170 3 MB
2012-04-20 Calgary Canada Deshana Part 2.mp3 157 3 MB
2012-04-20 Calgary Canada Deshana Part 3.mp3 161 3 MB
2012-04-25 Calgary Canada Deshana Part 1.mp3 158 3 MB
2012-04-25 Calgary Canada Deshana Part 2.mp3 173 3 MB
2012-04-25 Calgary Canada Deshana Part 3.mp3 173 1 MB
2012-04-27 Calgary Canada Deshana Part 1.mp3 164 3 MB
2012-04-27 Calgary Canada Deshana Part 2.mp3 189 3 MB
2012-04-27 Calgary Canada Deshana Part 3.mp3 167 3 MB
2012-05-02 Calgary Canada Deshana Part 1.mp3 156 3 MB
2012-05-02 Calgary Canada Deshana Part 2.mp3 174 3 MB
2012-05-02 Calgary Canada Deshana Part 3.mp3 186 2 MB
2012-05-04 Calgary Canada Deshana Part 1.mp3 156 3 MB
2012-05-04 Calgary Canada Deshana Part 2.mp3 160 3 MB
2012-05-04 Calgary Canada Deshana Part 3.mp3 153 2 MB
AlbumArtSmall.jpg 46 7 KB
Folder.jpg 56 33 KB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴