මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2012-04-13 Calgary Canada Deshana Part 1.mp3 246 3 MB
2012-04-13 Calgary Canada Deshana Part 2.mp3 210 3 MB
2012-04-13 Calgary Canada Deshana Part 3.mp3 211 2 MB
2012-04-18 Calgary Canada Deshana Part 1.mp3 217 3 MB
2012-04-18 Calgary Canada Deshana Part 2.mp3 205 3 MB
2012-04-18 Calgary Canada Deshana Part 3.mp3 213 2 MB
2012-04-20 Calgary Canada Deshana Part 1.mp3 228 3 MB
2012-04-20 Calgary Canada Deshana Part 2.mp3 205 3 MB
2012-04-20 Calgary Canada Deshana Part 3.mp3 215 3 MB
2012-04-25 Calgary Canada Deshana Part 1.mp3 198 3 MB
2012-04-25 Calgary Canada Deshana Part 2.mp3 211 3 MB
2012-04-25 Calgary Canada Deshana Part 3.mp3 220 1 MB
2012-04-27 Calgary Canada Deshana Part 1.mp3 214 3 MB
2012-04-27 Calgary Canada Deshana Part 2.mp3 228 3 MB
2012-04-27 Calgary Canada Deshana Part 3.mp3 211 3 MB
2012-05-02 Calgary Canada Deshana Part 1.mp3 201 3 MB
2012-05-02 Calgary Canada Deshana Part 2.mp3 219 3 MB
2012-05-02 Calgary Canada Deshana Part 3.mp3 229 2 MB
2012-05-04 Calgary Canada Deshana Part 1.mp3 199 3 MB
2012-05-04 Calgary Canada Deshana Part 2.mp3 290 3 MB
2012-05-04 Calgary Canada Deshana Part 3.mp3 202 2 MB
AlbumArtSmall.jpg 98 7 KB
Folder.jpg 105 33 KB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴