මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
In Australia Nov-Dec Files: 41, Size: 487 MB
2016-01-01 Sathpurusha Asura.mp3 714 9 MB
2016-01-03 Pin dima for the Dead.mp3 650 11 MB
2016-01-10 Sathara Satipattana and Aashrava.mp3 753 8 MB
2016-01-23 Duruthu Poya - Discussion.mp3 557 21 MB
2016-01-23 Duruthu Poya - Duk nathi kirime maga.mp3 641 27 MB
2016-01-24 Aethan Buddhanu Saasanan.mp3 543 8 MB
2016-01-30 Two types of Samma Ditti.mp3 667 13 MB
2016-02-12 Pancha Upadankkhanda Dukka 1.mp3 834 12 MB
2016-02-13 Bhava Kathare Eliya Dakima - Deshana.mp3 826 33 MB
2016-02-13 Bhava Kathare Eliya Dakima - Discussion.mp3 620 17 MB
2016-02-14 Discussion.mp3 733 17 MB
2016-02-15 Pancha Upadankkhanda Dukka 2.mp3 877 11 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴