මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
01 - Retreat Day 1 Buddha Puja.mp3 218 10 MB
02 - Retreat Day 1 Morning Session.mp3 209 20 MB
03 - Retreat Day 1 Afternoon Session 1.mp3 179 28 MB
03a -Retreat Day 1 Morning Session Preamble to the Dhamma.mp3 143 7 MB
04 - Retreat Day 1 Afternoon Session 2.mp3 156 11 MB
05 - Retreat Day 2 Buddha Puja.mp3 120 8 MB
06 - Retreat Day 2 Morning Session 1 - Budu Guna Bhavana.mp3 136 5 MB
07 - Retreat Day 2 Morning Session 1 - Sati Nimitta and Sa.mp3 163 12 MB
08 - Retreat Day 2 Morning Session 1 - Theruwan Samaava Ay.mp3 127 7 MB
09 - Retreat Day 2 Morning Session 1 - Full Content.mp3 119 24 MB
10 - Retreat Day 2 Final Session - How to find the Path.mp3 145 3 MB
11 - Retreat Day 3 Buddha Puja.mp3 96 7 MB
12 - Retreat Day 3 Morning Session 1 - Budu Guna Bhavana.mp3 69 7 MB
13 - Retreat Day 3 Morning Session 2 - Gnana Darshanaya.mp3 151 12 MB
14 - Retreat Day 3 Afternoon Session 1 - Dukkha Nirodha Mar.mp3 148 27 MB
15 - Retreat Day 3 Afternoon Session 2 - Last Session.mp3 131 16 MB
2016-12-04 - Geelong Deshana.mp3 69 25 MB
2016-12-06 - Dharma Deshana at Amila's house.MP3 52 8 MB
2016-12-07 - Bhuktanumodana at Sanvidha's.mp3 65 11 MB
2016-12-07 - Bhuktanumodana by Saranakitti Thero.mp3 59 2 MB
2016-12-08 - Bhuktanumodana at Milroy's.mp3 75 3 MB
2016-12-08 - Dharma Deshana 1 at Dandenong Temple.mp3 50 17 MB
2016-12-08 - Dharma Deshana at Milroy's.mp3 66 13 MB
2016-12-09 - Bhuktanumodana at Latha's House.mp3 73 11 MB
2016-12-09 - Dandenong Temple Dharma Deshana 2.mp3 64 16 MB
2016-12-09 - Dharma Deshana at Latha's House( Satva Upath ).mp3 54 982 KB
2016-12-09 - Heel Dana Bhuktanumodana Chandana & Chandima.mp3 66 8 MB
2016-12-10 - Sadaham Vessa -Sheela Bhavana 1 - 08.15 AM.mp3 70 11 MB
2016-12-10 - Sadaham Vessa -Sheela Bhavana 2 - 09.45 AM.mp3 55 15 MB
2016-12-10 - Sadaham Vessa -Sheela Bhavana 3 - 10.56 AM.mp3 45 559 KB
2016-12-10 - Sadaham Vessa -Sheela Bhavana 4 - 12.58 PM.mp3 94 1 MB
2016-12-10 - Sadaham Vessa -Sheela Bhavana 5 - 13.03 PM.mp3 72 29 MB
2016-12-10 - Sadaham Vessa -Sheela Bhavana 6 - 15.58 PM.mp3 91 14 MB
2016-12-11 - Wyndhamvale Iramu Hall Deshana.mp3 54 26 MB
2016-12-12 - Berwick Temple Deshana.mp3 55 11 MB
2016-12-12 - Bhuktanumodana at Sanjivi and Srinath's Heel Da.mp3 55 8 MB
2016-12-13 - Bhuktanumodana at Lanka & Mala's.mp3 74 15 MB
2016-12-14 - Deshana at Kalinga's.mp3 53 15 MB
2016-12-16 - Keysborough Temple-01- Introduction.mp3 51 692 KB
2016-12-16 - Keysborough Temple-02- Deshana.mp3 65 14 MB
2016-12-17 - Dharma Deshana at kosala's home.mp3 78 9 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴