මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
3 Day Retreat Files: 11, Size: 88 MB
2010-01-01 New Year Puja.mp3 172 7 MB
2010-01-06 Deshana.mp3 165 9 MB
2010-01-20 Danaya 1.mp3 153 8 MB
2010-01-23 Danaya 2.mp3 177 9 MB
2010-01-24 Session 1.mp3 160 11 MB
2010-01-24 Session 2 Bhavana.mp3 169 7 MB
2010-01-24 Session 3.mp3 150 8 MB
2010-01-24 Session 4 Discussion.mp3 168 12 MB
2010-01-27 Danaya 3.mp3 166 10 MB
2010-01-29 Dandenong Temple.mp3 159 6 MB
2010-01-30 Session 1.mp3 142 9 MB
2010-01-30 Session 2.mp3 144 3 MB
2010-01-30 Session 3 Discussion.mp3 152 12 MB
2010-01-30 Session 4 Discussion.mp3 142 6 MB
2010-01-31 Desana for Children.mp3 1,058 7 MB
2010-02-10 Seelaya ha Samadiya.mp3 153 8 MB
2010-02-13 Session 1 Sil.mp3 148 7 MB
2010-02-13 Session 2 Deshana.mp3 143 7 MB
2010-02-13 Session 3.mp3 143 2 MB
2010-02-13 Session 4 Deshana.mp3 141 6 MB
2010-02-13 Session 5 Discussion.mp3 174 12 MB
2010-02-14 Dhamma Deshana for Youth.mp3 144 7 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴