මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
3 Day Retreat Files: 11, Size: 88 MB
2010-01-01 New Year Puja.mp3 242 7 MB
2010-01-06 Deshana.mp3 232 9 MB
2010-01-20 Danaya 1.mp3 228 8 MB
2010-01-23 Danaya 2.mp3 262 9 MB
2010-01-24 Session 1.mp3 235 11 MB
2010-01-24 Session 2 Bhavana.mp3 244 7 MB
2010-01-24 Session 3.mp3 218 8 MB
2010-01-24 Session 4 Discussion.mp3 238 12 MB
2010-01-27 Danaya 3.mp3 230 10 MB
2010-01-29 Dandenong Temple.mp3 228 6 MB
2010-01-30 Session 1.mp3 234 9 MB
2010-01-30 Session 2.mp3 221 3 MB
2010-01-30 Session 3 Discussion.mp3 370 12 MB
2010-01-30 Session 4 Discussion.mp3 210 6 MB
2010-01-31 Desana for Children.mp3 1,263 7 MB
2010-02-10 Seelaya ha Samadiya.mp3 289 8 MB
2010-02-13 Session 1 Sil.mp3 220 7 MB
2010-02-13 Session 2 Deshana.mp3 208 7 MB
2010-02-13 Session 3.mp3 198 2 MB
2010-02-13 Session 4 Deshana.mp3 204 6 MB
2010-02-13 Session 5 Discussion.mp3 248 12 MB
2010-02-14 Dhamma Deshana for Youth.mp3 225 7 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴