මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2010-01-02 Day 1 Session 1 Morning Melbourne.mp3 219 14 MB
2010-01-02 Day 1 Session 2 Morning Melbourne.mp3 217 3 MB
2010-01-02 Day 1 Session 3 After Dana Melbourne.mp3 196 12 MB
2010-01-02 Day 1 Session 4 Discussion Melbourne.mp3 195 9 MB
2010-01-03 Day 2 Session 1 Morning Melbourne.mp3 196 7 MB
2010-01-03 Day 2 Session 2 Morning Melbourne.mp3 200 11 MB
2010-01-03 Day 2 Session 3 Morning Melbourne.mp3 212 5 MB
2010-01-03 Day 2 Session 4 Discussion Melbourne.mp3 211 5 MB
2010-01-04 Day 3 Session 1 Morning Melbourne.mp3 211 11 MB
2010-01-04 Day 3 Session 2 Morning Melbourne.mp3 206 5 MB
2010-01-04 Day 3 Session 3 Discussion Melbourne.mp3 191 5 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴