මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Day 1 Buddhu Guna Bhavana - Sydney.mp3 562 7 MB
Day 1 Dhamma Deshana 1 - Sydney.mp3 442 7 MB
Day 1 Dhamma Deshana 2 - Sydney.mp3 409 7 MB
Day 1 Dhamma Discussion 1 - Sydney.mp3 392 8 MB
Day 1 Dhamma Discussion 2 - Sydney.mp3 18,810 4 MB
Day 2 Buddhu Guna Bhavana - Sydney.mp3 315 6 MB
Day 2 Dhamma Deshana 1 - Sydney.mp3 421 9 MB
Day 2 Dhamma Deshana 2 - Sydney.mp3 414 6 MB
Day 2 Dhamma Discussion 1 - Sydney.mp3 391 4 MB
Day 2 Dhamma Discussion 2 - Sydney.mp3 354 6 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴