මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Day 1 Buddhu Guna Bhavana - Sydney.mp3 280 7 MB
Day 1 Dhamma Deshana 1 - Sydney.mp3 231 7 MB
Day 1 Dhamma Deshana 2 - Sydney.mp3 220 7 MB
Day 1 Dhamma Discussion 1 - Sydney.mp3 178 8 MB
Day 1 Dhamma Discussion 2 - Sydney.mp3 6,448 4 MB
Day 2 Buddhu Guna Bhavana - Sydney.mp3 189 6 MB
Day 2 Dhamma Deshana 1 - Sydney.mp3 191 9 MB
Day 2 Dhamma Deshana 2 - Sydney.mp3 232 6 MB
Day 2 Dhamma Discussion 1 - Sydney.mp3 176 4 MB
Day 2 Dhamma Discussion 2 - Sydney.mp3 171 6 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴