මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2015-03-26 Dharma Deshana Sydney.mp3 2,074 11 MB
2015-03-27 Dharma Deshana Sydney.mp3 1,963 11 MB
2015-03-28 Bhavana 1 Sydney.mp3 2,193 14 MB
2015-03-28 Bhavana 2 Kassapa Thero Discussion Sydney.mp3 1,937 7 MB
2015-03-28 Bhavana 3 Discussion Sydney.mp3 1,961 11 MB
2015-03-28 Bhavana 4 Kassapa Thero Sydney.mp3 1,892 4 MB
2015-03-29 Bhavana 1 Sydney.mp3 1,953 14 MB
2015-03-29 Bhavana 2 Kassapa Thero Discussion Sydney.mp3 1,896 12 MB
2015-03-29 Bhavana 3 Sydney.mp3 1,932 11 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴