මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2015-04-18 Karmaya rasvima ha kshayavima (important).mp3 2,668 18 MB
2015-04-19 Rockbank Temple.mp3 2,171 10 MB
2015-04-24 Chathurarya Sathya ha Patichcha Samuppadaya.mp3 2,350 10 MB
2015-04-25 Explainations of meditation terms.pdf 2,760 191 KB
2015-04-25 Session 1.mp3 2,417 6 MB
2015-04-25 Session 2.mp3 2,241 9 MB
2015-04-25 Session 3.mp3 2,297 2 MB
2015-04-26 Anichcha Sagna Sutta Text.pdf 2,202 214 KB
2015-04-26 Anuradha Sutta Text.pdf 2,008 298 KB
2015-04-26 Session 1.mp3 2,283 6 MB
2015-04-26 Session 2.mp3 2,567 9 MB
2015-04-26 Session 3.mp3 2,088 5 MB
2015-04-27 Anathapindikovada Sutta Text.pdf 2,101 444 KB
2015-04-27 Kummopama Sutta Text.pdf 1,969 193 KB
2015-04-27 Maha Parinibbana Sutta Text - Sathara Maha Upadesha.pdf 2,148 301 KB
2015-04-27 Session 1.mp3 2,227 8 MB
2015-04-27 Session 2.mp3 2,165 12 MB
2015-04-27 Session 3.mp3 2,215 8 MB
2015-04-27 White board Patichchasamuppada Diagram.jpg 1,971 1 MB
2015-04-28 Session 1.mp3 2,116 9 MB
2015-04-28 Session 2 - Discussion.mp3 2,182 13 MB
2015-04-28 Session 3 - Shunnatha Chetovimutti.mp3 2,123 5 MB
2015-04-29 Aahaara Sutta Text.pdf 1,968 168 KB
2015-04-29 Chula Sugngnatha Sutta Text.pdf 1,930 405 KB
2015-04-29 Mahali Sutta Text.pdf 1,927 474 KB
2015-04-29 Mahavedalla Sutta Text.pdf 1,944 709 KB
2015-04-29 Nathumhaaka Sutta Text.pdf 1,918 81 KB
2015-04-29 Saththaththana Sutta Text.pdf 1,947 272 KB
2015-04-29 Session 1.mp3 2,165 9 MB
2015-04-29 Session 2 - Kassapa Thero Discussion.mp3 2,254 13 MB
2015-04-29 Session 3 - Kassapa Thero.mp3 2,111 6 MB
2015-04-29 Vaththu Nanaththa Gnana Text.pdf 1,994 299 KB
2015-04-30 Bhaddekaraththa Sutta Text.pdf 1,896 224 KB
2015-04-30 Brahmadeva Sutta Text.pdf 1,887 188 KB
2015-04-30 Dhammahadaya Vibhangaya Text.pdf 1,931 3 MB
2015-04-30 Dhathu Vibhanga Sutta Text.pdf 1,926 783 KB
2015-04-30 Janavasabha Sutta Text.pdf 1,900 1 MB
2015-04-30 Khajjaniya Sutta Text.pdf 1,895 378 KB
2015-04-30 Nalakalapa Sutta Text.pdf 1,877 276 KB
2015-04-30 Sachcha Yamakaya Text.pdf 1,899 406 KB
2015-04-30 Session 1.mp3 2,138 10 MB
2015-04-30 Session 2 - Discussion.mp3 2,144 14 MB
2015-04-30 Session 3.mp3 2,096 7 MB
2015-05-01 Chappanaka Sutta Text.pdf 1,880 290 KB
2015-05-01 Darukkhandhopama Sutta Text.pdf 1,870 281 KB
2015-05-01 Maha Satipattana Sutta - Vedananupassana Text.pdf 1,900 140 KB
2015-05-01 Maha Thanha Sankhaya Sutta Text.pdf 1,884 1 MB
2015-05-01 Nivapa Sutta Text.pdf 1,885 971 KB
2015-05-01 Session 1 - Kassapa Thero.mp3 2,022 2 MB
2015-05-01 Session 2 - Kassapa Thero.mp3 2,031 5 MB
2015-05-01 Session 3 - Kassapa Thero Discussion.mp3 2,074 12 MB
2015-05-01 Session 4 - Discussion.mp3 2,072 9 MB
2015-05-02 Session 1.mp3 2,526 10 MB
2015-05-02 Session 2 - Discussion.mp3 2,064 9 MB
2015-05-02 Session 3.mp3 2,124 4 MB
2015-05-02 Sokasallaharana Sutta - Dandenong.mp3 2,204 10 MB
2015-05-02 Sokasallaharana Sutta Text.pdf 2,343 457 KB
2015-05-03 Ambasakkara Pretha Vaththu Text.pdf 2,214 604 KB
2015-05-03 Vesak Poya Sabbapapassa Akaranan - Dandenong.mp3 2,095 10 MB
2015-05-10 Jara Marana Duka.mp3 2,143 9 MB
2015-05-13 Dukin midena maga - Berwick.mp3 2,189 13 MB
2015-05-13 Maha Nidana Sutta Text.pdf 2,177 1 MB
2015-05-13 Sammassana Gnana Text.pdf 2,046 161 KB
Program Schedule.pdf 110 2 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴