මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2015-04-18 Karmaya rasvima ha kshayavima (important).mp3 2,756 18 MB
2015-04-19 Rockbank Temple.mp3 2,238 10 MB
2015-04-24 Chathurarya Sathya ha Patichcha Samuppadaya.mp3 2,427 10 MB
2015-04-25 Explainations of meditation terms.pdf 2,791 191 KB
2015-04-25 Session 1.mp3 2,525 6 MB
2015-04-25 Session 2.mp3 2,317 9 MB
2015-04-25 Session 3.mp3 2,356 2 MB
2015-04-26 Anichcha Sagna Sutta Text.pdf 2,228 214 KB
2015-04-26 Anuradha Sutta Text.pdf 2,035 298 KB
2015-04-26 Session 1.mp3 2,363 6 MB
2015-04-26 Session 2.mp3 2,632 9 MB
2015-04-26 Session 3.mp3 2,147 5 MB
2015-04-27 Anathapindikovada Sutta Text.pdf 2,127 444 KB
2015-04-27 Kummopama Sutta Text.pdf 1,990 193 KB
2015-04-27 Maha Parinibbana Sutta Text - Sathara Maha Upadesha.pdf 2,260 301 KB
2015-04-27 Session 1.mp3 2,298 8 MB
2015-04-27 Session 2.mp3 2,221 12 MB
2015-04-27 Session 3.mp3 2,268 8 MB
2015-04-27 White board Patichchasamuppada Diagram.jpg 2,022 1 MB
2015-04-28 Session 1.mp3 2,166 9 MB
2015-04-28 Session 2 - Discussion.mp3 2,262 13 MB
2015-04-28 Session 3 - Shunnatha Chetovimutti.mp3 2,188 5 MB
2015-04-29 Aahaara Sutta Text.pdf 1,996 168 KB
2015-04-29 Chula Sugngnatha Sutta Text.pdf 1,964 405 KB
2015-04-29 Mahali Sutta Text.pdf 1,950 474 KB
2015-04-29 Mahavedalla Sutta Text.pdf 1,964 709 KB
2015-04-29 Nathumhaaka Sutta Text.pdf 1,944 81 KB
2015-04-29 Saththaththana Sutta Text.pdf 1,972 272 KB
2015-04-29 Session 1.mp3 2,221 9 MB
2015-04-29 Session 2 - Kassapa Thero Discussion.mp3 2,312 13 MB
2015-04-29 Session 3 - Kassapa Thero.mp3 2,166 6 MB
2015-04-29 Vaththu Nanaththa Gnana Text.pdf 2,029 299 KB
2015-04-30 Bhaddekaraththa Sutta Text.pdf 1,917 224 KB
2015-04-30 Brahmadeva Sutta Text.pdf 1,919 188 KB
2015-04-30 Dhammahadaya Vibhangaya Text.pdf 1,984 3 MB
2015-04-30 Dhathu Vibhanga Sutta Text.pdf 1,957 783 KB
2015-04-30 Janavasabha Sutta Text.pdf 1,941 1 MB
2015-04-30 Khajjaniya Sutta Text.pdf 1,936 378 KB
2015-04-30 Nalakalapa Sutta Text.pdf 1,899 276 KB
2015-04-30 Sachcha Yamakaya Text.pdf 1,929 406 KB
2015-04-30 Session 1.mp3 2,207 10 MB
2015-04-30 Session 2 - Discussion.mp3 2,205 14 MB
2015-04-30 Session 3.mp3 2,135 7 MB
2015-05-01 Chappanaka Sutta Text.pdf 1,907 290 KB
2015-05-01 Darukkhandhopama Sutta Text.pdf 1,889 281 KB
2015-05-01 Maha Satipattana Sutta - Vedananupassana Text.pdf 1,922 140 KB
2015-05-01 Maha Thanha Sankhaya Sutta Text.pdf 1,927 1 MB
2015-05-01 Nivapa Sutta Text.pdf 1,906 971 KB
2015-05-01 Session 1 - Kassapa Thero.mp3 2,062 2 MB
2015-05-01 Session 2 - Kassapa Thero.mp3 2,090 5 MB
2015-05-01 Session 3 - Kassapa Thero Discussion.mp3 2,161 12 MB
2015-05-01 Session 4 - Discussion.mp3 2,128 9 MB
2015-05-02 Session 1.mp3 2,595 10 MB
2015-05-02 Session 2 - Discussion.mp3 2,118 9 MB
2015-05-02 Session 3.mp3 2,174 4 MB
2015-05-02 Sokasallaharana Sutta - Dandenong.mp3 2,275 10 MB
2015-05-02 Sokasallaharana Sutta Text.pdf 2,382 457 KB
2015-05-03 Ambasakkara Pretha Vaththu Text.pdf 2,229 604 KB
2015-05-03 Vesak Poya Sabbapapassa Akaranan - Dandenong.mp3 2,152 10 MB
2015-05-10 Jara Marana Duka.mp3 2,195 9 MB
2015-05-13 Dukin midena maga - Berwick.mp3 2,262 13 MB
2015-05-13 Maha Nidana Sutta Text.pdf 2,275 1 MB
2015-05-13 Sammassana Gnana Text.pdf 2,063 161 KB
Program Schedule.pdf 133 2 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴