මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2015-04-03 1 - 08.30 AM Morning Talk.mp3 2,677 13 MB
2015-04-03 2 - 01.00 PM Kassapa Thero Discussion.mp3 2,386 8 MB
2015-04-03 3 - 03.00 PM Daanaya.mp3 2,291 1 MB
2015-04-03 4 - 03.30 PM Sihiya.mp3 2,473 5 MB
2015-04-04 1 - 08.30 AM Morning Talk.mp3 2,632 10 MB
2015-04-04 2 - 01.00 PM Karmaya.mp3 2,362 6 MB
2015-04-04 3 - 03.00 PM Bhavana Upades.mp3 439 5 MB
2015-04-05 1 - 09.20 AM Kassapa Thero Vandanava.mp3 2,119 1 MB
2015-04-05 2 - 09.30 AM Patichcha Samuppadaya (Important).mp3 2,470 11 MB
2015-04-05 3 - 02.00 PM Chathurarya Sathya.mp3 2,302 5 MB
2015-04-06 1 - 09.30 AM Kassapa Thero Seelaya.mp3 2,324 10 MB
2015-04-06 2 - 02.00 PM Ganaka Mogallana Sutta.mp3 2,404 19 MB
2015-04-06 3 - 05.30 PM Kassapa Thero Discussion.mp3 2,213 3 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴