මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2010-08-21 Introduction.mp3 179 2 MB
2010-08-21 Session 1.mp3 195 4 MB
2010-08-21 Session 2.mp3 179 4 MB
2010-08-21 Session 3.mp3 183 10 MB
2010-08-21 Session 4.mp3 202 10 MB
2010-08-22 Session 1.mp3 189 5 MB
2010-08-22 Session 2.mp3 229 8 MB
2010-08-22 Session 3.mp3 206 4 MB
2010-08-22 Session 4.mp3 193 9 MB
2010-08-22 Session 5.mp3 188 10 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴