මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2010-08-21 Introduction.mp3 212 2 MB
2010-08-21 Session 1.mp3 236 4 MB
2010-08-21 Session 2.mp3 219 4 MB
2010-08-21 Session 3.mp3 233 10 MB
2010-08-21 Session 4.mp3 241 10 MB
2010-08-22 Session 1.mp3 239 5 MB
2010-08-22 Session 2.mp3 273 8 MB
2010-08-22 Session 3.mp3 244 4 MB
2010-08-22 Session 4.mp3 233 9 MB
2010-08-22 Session 5.mp3 228 10 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴