ගොනුවේ නම
ප්‍රමාණය
කටුකුරුන්දේ ඤාණනන්ද හිමිගොනු 305 කි.3.8GB
පිටිගල ගුණරතන හිමිගොනු 851 කි.6.5GB
මාන්කඩවල සුදස්සන හිමිගොනු 1255 කි.16GB
ඉළුකේගම අත්ථදස්සි හිමිගොනු 193 කි.5.2GB