මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2015-12-12 London Deshana English.pdf 515 566 KB
2015-12-12 London Deshana Sinhala.pdf 1,014 6 MB
Amasuwa Dena Maga.pdf 2,228 5 MB
Bala Panditha Sutta.pdf 687 218 KB
Beeja_Sutta.pdf 1,565 343 KB
Daham Magak 1.pdf 1,261 3 MB
Daham Magak 2A.pdf 814 926 KB
Daham Magak 2B.pdf 646 2 MB
Daham Magak 3.pdf 629 2 MB
Daham Magak 4.pdf 749 3 MB
Dam Sayuren Diya Dothak.pdf 914 1 MB
Garbha vasaya novannata.pdf 1,091 2 MB
Jati Jara Marana.pdf 1,008 1 MB
Lovuthuru Sapa Labena Magayi.pdf 947 369 KB
Maha Gopala Sutta.pdf 672 187 KB
Mathara Bodhiya Bana.pdf 621 99 KB
Nena Pahanai Andura Bindena.pdf 704 3 MB
Niwanata Maga.pdf 1,084 1 MB
Niwanata Maga Wadduwa.pdf 923 203 KB
Niwapa Sutta.pdf 679 167 KB
Pavan Podata Peravadanak - Aanapanasathi Bhavana.pdf 1,005 5 MB
Radio Bana on 2007.08.28.pdf 628 138 KB
Sabbasava Sutta English.pdf 380 786 KB
Sadaham Sisila.pdf 641 109 KB
Salleka Sutta.pdf 708 233 KB
Sankhara.pdf 833 69 KB
Sasara Sayuren Etera Wannata.pdf 1,009 1 MB
Satara Ahara.pdf 755 85 KB
Satara Sathipaththana.pdf 1,214 137 KB
Sirimangala Pirivena.pdf 815 248 KB
Skillful Reflection of Materiality Leads to Nibbana v2.pdf 615 285 KB
The Path to Ulimate Bliss.pdf 598 984 KB
Yoniso_Manasikara.pdf 1,279 255 KB
andurema_ipadee.pdf 1,925 149 KB
sabbasawa sutta.pdf 1,684 2 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴