මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2015-12-12 London Deshana English.pdf 481 566 KB
2015-12-12 London Deshana Sinhala.pdf 928 6 MB
Amasuwa Dena Maga.pdf 2,128 5 MB
Bala Panditha Sutta.pdf 610 218 KB
Beeja_Sutta.pdf 1,505 343 KB
Daham Magak 1.pdf 1,183 3 MB
Daham Magak 2A.pdf 735 926 KB
Daham Magak 2B.pdf 584 2 MB
Daham Magak 3.pdf 566 2 MB
Daham Magak 4.pdf 644 3 MB
Dam Sayuren Diya Dothak.pdf 855 1 MB
Garbha vasaya novannata.pdf 970 2 MB
Jati Jara Marana.pdf 893 1 MB
Lovuthuru Sapa Labena Magayi.pdf 891 369 KB
Maha Gopala Sutta.pdf 561 187 KB
Mathara Bodhiya Bana.pdf 531 99 KB
Nena Pahanai Andura Bindena.pdf 639 3 MB
Niwanata Maga.pdf 1,013 1 MB
Niwanata Maga Wadduwa.pdf 788 203 KB
Niwapa Sutta.pdf 590 167 KB
Pavan Podata Peravadanak - Aanapanasathi Bhavana.pdf 900 5 MB
Radio Bana on 2007.08.28.pdf 552 138 KB
Sabbasava Sutta English.pdf 310 786 KB
Sadaham Sisila.pdf 529 109 KB
Salleka Sutta.pdf 617 233 KB
Sankhara.pdf 753 69 KB
Sasara Sayuren Etera Wannata.pdf 949 1 MB
Satara Ahara.pdf 660 85 KB
Satara Sathipaththana.pdf 1,112 137 KB
Sirimangala Pirivena.pdf 754 248 KB
Skillful Reflection of Materiality Leads to Nibbana v2.pdf 584 285 KB
The Path to Ulimate Bliss.pdf 541 984 KB
Yoniso_Manasikara.pdf 1,215 255 KB
andurema_ipadee.pdf 1,854 149 KB
sabbasawa sutta.pdf 1,570 2 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴