මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2015-12-12 London Deshana English.pdf 464 566 KB
2015-12-12 London Deshana Sinhala.pdf 887 6 MB
Amasuwa Dena Maga.pdf 2,082 5 MB
Bala Panditha Sutta.pdf 572 218 KB
Beeja_Sutta.pdf 1,465 343 KB
Daham Magak 1.pdf 1,124 3 MB
Daham Magak 2A.pdf 682 926 KB
Daham Magak 2B.pdf 543 2 MB
Daham Magak 3.pdf 512 2 MB
Daham Magak 4.pdf 586 3 MB
Dam Sayuren Diya Dothak.pdf 820 1 MB
Garbha vasaya novannata.pdf 882 2 MB
Jati Jara Marana.pdf 789 1 MB
Lovuthuru Sapa Labena Magayi.pdf 857 369 KB
Maha Gopala Sutta.pdf 527 187 KB
Mathara Bodhiya Bana.pdf 501 99 KB
Nena Pahanai Andura Bindena.pdf 625 3 MB
Niwanata Maga.pdf 973 1 MB
Niwanata Maga Wadduwa.pdf 741 203 KB
Niwapa Sutta.pdf 519 167 KB
Pavan Podata Peravadanak - Aanapanasathi Bhavana.pdf 809 5 MB
Radio Bana on 2007.08.28.pdf 508 138 KB
Sabbasava Sutta English.pdf 287 786 KB
Sadaham Sisila.pdf 456 109 KB
Salleka Sutta.pdf 560 233 KB
Sankhara.pdf 703 69 KB
Sasara Sayuren Etera Wannata.pdf 924 1 MB
Satara Ahara.pdf 620 85 KB
Satara Sathipaththana.pdf 1,057 137 KB
Sirimangala Pirivena.pdf 724 248 KB
Skillful Reflection of Materiality Leads to Nibbana v2.pdf 565 285 KB
The Path to Ulimate Bliss.pdf 524 984 KB
Yoniso_Manasikara.pdf 1,181 255 KB
andurema_ipadee.pdf 1,820 149 KB
sabbasawa sutta.pdf 1,510 2 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴