දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2015-12-12 London Deshana English.pdf 365 566 KB
2015-12-12 London Deshana Sinhala.pdf 720 6 MB
Amasuwa Dena Maga.pdf 1,867 5 MB
Bala Panditha Sutta.pdf 403 218 KB
Beeja_Sutta.pdf 1,265 343 KB
Daham Magak 1.pdf 857 3 MB
Daham Magak 2A.pdf 497 926 KB
Daham Magak 2B.pdf 416 2 MB
Daham Magak 3.pdf 374 2 MB
Daham Magak 4.pdf 411 3 MB
Dam Sayuren Diya Dothak.pdf 643 1 MB
Garbha vasaya novannata.pdf 627 2 MB
Jati Jara Marana.pdf 525 1 MB
Lovuthuru Sapa Labena Magayi.pdf 764 369 KB
Maha Gopala Sutta.pdf 348 187 KB
Mathara Bodhiya Bana.pdf 376 99 KB
Nena Pahanai Andura Bindena.pdf 523 3 MB
Niwanata Maga.pdf 837 1 MB
Niwanata Maga Wadduwa.pdf 583 203 KB
Niwapa Sutta.pdf 293 167 KB
Pavan Podata Peravadanak - Aanapanasathi Bhavana.pdf 624 5 MB
Radio Bana on 2007.08.28.pdf 322 138 KB
Sabbasava Sutta English.pdf 158 786 KB
Sadaham Sisila.pdf 307 109 KB
Salleka Sutta.pdf 404 233 KB
Sankhara.pdf 547 69 KB
Sasara Sayuren Etera Wannata.pdf 794 1 MB
Satara Ahara.pdf 462 85 KB
Satara Sathipaththana.pdf 827 137 KB
Sirimangala Pirivena.pdf 640 248 KB
Skillful Reflection of Materiality Leads to Nibbana v2.pdf 470 285 KB
The Path to Ulimate Bliss.pdf 377 984 KB
Yoniso_Manasikara.pdf 977 255 KB
andurema_ipadee.pdf 1,705 149 KB
sabbasawa sutta.pdf 1,149 2 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴