මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2015-12-12 London Deshana English.pdf 423 566 KB
2015-12-12 London Deshana Sinhala.pdf 805 6 MB
Amasuwa Dena Maga.pdf 1,970 5 MB
Bala Panditha Sutta.pdf 510 218 KB
Beeja_Sutta.pdf 1,357 343 KB
Daham Magak 1.pdf 975 3 MB
Daham Magak 2A.pdf 568 926 KB
Daham Magak 2B.pdf 467 2 MB
Daham Magak 3.pdf 434 2 MB
Daham Magak 4.pdf 496 3 MB
Dam Sayuren Diya Dothak.pdf 739 1 MB
Garbha vasaya novannata.pdf 712 2 MB
Jati Jara Marana.pdf 620 1 MB
Lovuthuru Sapa Labena Magayi.pdf 806 369 KB
Maha Gopala Sutta.pdf 440 187 KB
Mathara Bodhiya Bana.pdf 443 99 KB
Nena Pahanai Andura Bindena.pdf 581 3 MB
Niwanata Maga.pdf 908 1 MB
Niwanata Maga Wadduwa.pdf 649 203 KB
Niwapa Sutta.pdf 389 167 KB
Pavan Podata Peravadanak - Aanapanasathi Bhavana.pdf 687 5 MB
Radio Bana on 2007.08.28.pdf 407 138 KB
Sabbasava Sutta English.pdf 221 786 KB
Sadaham Sisila.pdf 372 109 KB
Salleka Sutta.pdf 451 233 KB
Sankhara.pdf 627 69 KB
Sasara Sayuren Etera Wannata.pdf 866 1 MB
Satara Ahara.pdf 541 85 KB
Satara Sathipaththana.pdf 953 137 KB
Sirimangala Pirivena.pdf 686 248 KB
Skillful Reflection of Materiality Leads to Nibbana v2.pdf 526 285 KB
The Path to Ulimate Bliss.pdf 452 984 KB
Yoniso_Manasikara.pdf 1,083 255 KB
andurema_ipadee.pdf 1,761 149 KB
sabbasawa sutta.pdf 1,301 2 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴