මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2015-12-12 London Deshana English.pdf 445 566 KB
2015-12-12 London Deshana Sinhala.pdf 836 6 MB
Amasuwa Dena Maga.pdf 2,035 5 MB
Bala Panditha Sutta.pdf 538 218 KB
Beeja_Sutta.pdf 1,411 343 KB
Daham Magak 1.pdf 1,040 3 MB
Daham Magak 2A.pdf 633 926 KB
Daham Magak 2B.pdf 495 2 MB
Daham Magak 3.pdf 468 2 MB
Daham Magak 4.pdf 538 3 MB
Dam Sayuren Diya Dothak.pdf 776 1 MB
Garbha vasaya novannata.pdf 792 2 MB
Jati Jara Marana.pdf 685 1 MB
Lovuthuru Sapa Labena Magayi.pdf 828 369 KB
Maha Gopala Sutta.pdf 478 187 KB
Mathara Bodhiya Bana.pdf 464 99 KB
Nena Pahanai Andura Bindena.pdf 603 3 MB
Niwanata Maga.pdf 939 1 MB
Niwanata Maga Wadduwa.pdf 676 203 KB
Niwapa Sutta.pdf 471 167 KB
Pavan Podata Peravadanak - Aanapanasathi Bhavana.pdf 746 5 MB
Radio Bana on 2007.08.28.pdf 460 138 KB
Sabbasava Sutta English.pdf 244 786 KB
Sadaham Sisila.pdf 413 109 KB
Salleka Sutta.pdf 493 233 KB
Sankhara.pdf 657 69 KB
Sasara Sayuren Etera Wannata.pdf 897 1 MB
Satara Ahara.pdf 575 85 KB
Satara Sathipaththana.pdf 1,010 137 KB
Sirimangala Pirivena.pdf 700 248 KB
Skillful Reflection of Materiality Leads to Nibbana v2.pdf 549 285 KB
The Path to Ulimate Bliss.pdf 494 984 KB
Yoniso_Manasikara.pdf 1,131 255 KB
andurema_ipadee.pdf 1,792 149 KB
sabbasawa sutta.pdf 1,420 2 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴