රුවන්වැලි මහසෑය 3D Model.stl
බාගත කිරීම් ගණන : 4,769
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2019-11-05
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 1.2MB