යමකපාටිහාරිය ඥාන දේශනාව.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 1,162
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2018-02-14
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 1.4MB