ගෞතම බුද්ධ චරිතය - බළන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රෙය හිමි.html
බාගත කිරීම් ගණන : 87
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2024-02-08
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 4.1MB