බෝධිචර්යාවතාරය - මොරටුවේ සාසනරතන හිමි 1966.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 332
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2022-11-17
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 132MB