විසුද්ධිමග්ගටීකා 2 පරමත්ථමඤ්ජුසා - ධම්මපාල ථෙර 1930.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 615
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2021-01-05
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 109MB