චරක සංහිතාව - බුද්ධදාස 1960.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 4,239
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2021-01-02
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 302MB