අභිසම්බෝධි අලංකාරය සන්න සහිත 1897.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 707
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2021-01-02
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 5.6MB