මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
නම බහාලුම ප්‍රමාණය
01 ශ්‍රේණිය.pdf දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් 22 MB
02 ශ්‍රේණිය.pdf දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් 16 MB
03 ශ්‍රේණිය.pdf දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් 28 MB
04 ශ්‍රේණිය.pdf දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් 39 MB
05 ශ්‍රේණිය.pdf දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් 39 MB
06 ශ්‍රේණිය.pdf දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් 68 MB
07 ශ්‍රේණිය.pdf දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් 99 MB
08 ශ්‍රේණිය.pdf දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් 142 MB
09 ශ්‍රේණිය.pdf දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් 149 MB
10 ශ්‍රේණිය.pdf දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් 141 MB
දහම් පාසල් අවසානය 1 ශාසන ඉතිහාසය.pdf දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් 93 MB
දහම් පාසල් අවසානය 2 බුද්ධ ධර්මය හා පාලි භාෂාව.pdf දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් 58 MB
දහම් පාසල් අවසානය 3 බෞද්ධ සංස්කෘතිය.pdf දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් 171 MB
ධර්මාචාර්ය විභාගය 1 මූලික ඉගැන්වීම්.pdf දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් 107 MB
ධර්මාචාර්ය විභාගය 2 අභිධර්මය.pdf දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් 26 MB
ධර්මාචාර්ය විභාගය 3 ඉතිහාසය හා සංස්කෘතිය.pdf දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් 110 MB
ධර්මාචාර්ය විභාගය 4 විනය හා පාලි භාෂාව.pdf දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් 82 MB
ධර්මාචාර්ය විභාගය 5 සමාජ දර්ශනය.pdf දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් 44 MB
පාඨශාලීය සද්ධර්ම කෝෂය.pdf දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් 38 MB
පිරිවෙන් පාලි භාෂාව 1 ශ්‍රේණිය.pdf දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් 11 MB
පිරිවෙන් පාලි භාෂාව 2 ශ්‍රේණිය.pdf දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් 8 MB
පිරිවෙන් පාලි භාෂාව 3 ශ්‍රේණිය.pdf දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් 57 MB
පිරිවෙන් පාලි භාෂාව 4 ශ්‍රේණිය.pdf දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් 3 MB
පිරිවෙන් පාලි භාෂාව 5 ශ්‍රේණිය.pdf දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් 4 MB
මෙහි ඇතුළත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි අඩංගු නොවන පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කළ පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය (offline) මෘදුකාංග පරිගණක සඳහා සහ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථන සඳහා බාගත කරගන්න.
෴෴