මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම ගොනුව ප්‍රමාණය
Tipitaka.app CST Offline Files: 5, Size: 736 MB මෘදුකාංග
අභිධර්ම Files: 50, Size: 4 GB
ආතාපි කලුසුදු Files: 57, Size: 885 MB බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය
ඉපැරණි පොත් Files: 25, Size: 959 MB
චිත්‍ර කතා Files: 5, Size: 72 MB පින්තූර වගු සටහන්
ත්‍රිපිටක සූචි හා ශබ්දකෝෂ Files: 8, Size: 542 MB
දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් Files: 24, Size: 2 GB
පාලි අට්ඨකථා Files: 53, Size: 4 GB
පාලි ඉගෙනුම Files: 20, Size: 347 MB
පාලි භාෂාව Files: 77, Size: 5 GB
පින්තූර වගු සටහන් Files: 14, Size: 228 MB
බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය Files: 60, Size: 6 GB
බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය Files: 37, Size: 3 GB සිංහල අට්ඨකථා
භාවනා කමටහන් Files: 40, Size: 2 GB
භික්ෂු විනය Files: 35, Size: 3 GB
මෘදුකාංග Files: 13, Size: 14 GB
රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි Files: 51, Size: 336 MB
වෙනත් Files: 113, Size: 4 GB
වෙනත් ත්‍රිපිටක Files: 27, Size: 4 GB
සිංහල අට්ඨකථා Files: 25, Size: 2 GB
සූත්‍ර Files: 22, Size: 1 GB
00-Introduction හැඳින්වීම.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 697 KB
01 Digha Nikaya 1.pdf පාලි අට්ඨකථා 85 MB
01 පාරාජිකා පාළි - විනය.pdf ආතාපි කලුසුදු 21 MB
01 ශ්‍රේණිය.pdf දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් 22 MB
01-VP-Parajika Pali.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 172 MB
02 Digha Nikaya 2.pdf පාලි අට්ඨකථා 83 MB
02 පාචිත්තිය පාළි 1 භික්ෂු විභංගය - විනය.pdf ආතාපි කලුසුදු 14 MB
02 ශ්‍රේණිය.pdf දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් 16 MB
02-VP-Pacittiya Pali 1.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 101 MB
03 Majjhima Nikaya 1.pdf පාලි අට්ඨකථා 59 MB
03 පාචිත්තිය පාළි 2 භික්ෂුණි විභංගය - විනය.pdf ආතාපි කලුසුදු 11 MB
03 ශ්‍රේණිය.pdf දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් 28 MB
03-VP-Pacittiya Pali 2.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 74 MB
04 Majjhima Nikaya 2.pdf පාලි අට්ඨකථා 75 MB
04 මහාවග්ග පාළි 1 - විනය.pdf ආතාපි කලුසුදු 20 MB
04 ශ්‍රේණිය.pdf දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් 39 MB
04-VP-Mahavagga Pali 1.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 144 MB
05 Majjhima Nikaya 3.pdf පාලි අට්ඨකථා 70 MB
05 මහාවග්ග පාළි 2 - විනය.pdf ආතාපි කලුසුදු 16 MB
05 ශ්‍රේණිය.pdf දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් 39 MB
05-VP-Mahavagga Pali 2.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 93 MB
06 Majjhima Nikaya 4.pdf පාලි අට්ඨකථා 65 MB
06 චුල්ලවග්ග පාළි 1 - විනය.pdf ආතාපි කලුසුදු 14 MB
06 ශ්‍රේණිය.pdf දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් 68 MB
06-VP-Chullavagga Pali 1.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 89 MB
07 Samyutta Nikaya 1.pdf පාලි අට්ඨකථා 49 MB
07 චුල්ලවග්ග පාළි 2 - විනය.pdf ආතාපි කලුසුදු 17 MB
07 ශ්‍රේණිය.pdf දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් 99 MB
07-VP-Chullavagga Pali 2.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 125 MB
08 Samyutta Nikaya 2.pdf පාලි අට්ඨකථා 47 MB
08 පරිවාර පාළි 1 - විනය.pdf ආතාපි කලුසුදු 10 MB
08 ශ්‍රේණිය.pdf දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් 142 MB
08-VP-Parivara Pali 1.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 67 MB
09 Samyutta Nikaya 3.pdf පාලි අට්ඨකථා 43 MB
09 පරිවාර පාළි 2 - විනය.pdf ආතාපි කලුසුදු 8 MB
09 ශ්‍රේණිය.pdf දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් 149 MB
09-VP-Parivara Pali 2.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 66 MB
10 Anguttara Nikaya 1.pdf පාලි අට්ඨකථා 98 MB
10 දීඝ නිකාය 1 - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 20 MB
10 ශ්‍රේණිය.pdf දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් 141 MB
10-DN-Digha Nikaya 1.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 134 MB
11 Anguttara Nikaya 2.pdf පාලි අට්ඨකථා 110 MB
11 දීඝ නිකාය 2 - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 16 MB
11-DN-Digha Nikaya 2.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 130 MB
12 KN Khuddaka Patha.pdf පාලි අට්ඨකථා 40 MB
12 දීඝ නිකාය 3 - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 17 MB
12-DN-Digha Nikaya 3.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 114 MB
13 KN Dhammapada 1.pdf පාලි අට්ඨකථා 83 MB
13 මජ්ඣිම නිකාය 1 - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 28 MB
13-MN-Majjhima Nikaya 1.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 161 MB
14 KN Dhammapada 2.pdf පාලි අට්ඨකථා 69 MB
14 මජ්ඣිම නිකාය 2 - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 20 MB
14-MN-Majjhima Nikaya 2.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 174 MB
15 KN Udana.pdf පාලි අට්ඨකථා 73 MB
15 මජ්ඣිම නිකාය 3 - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 15 MB
15-MN-Majjhima Nikaya 3.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 141 MB
16 KN Iti Vuttaka.pdf පාලි අට්ඨකථා 67 MB
16 සංයුත්ත නිකාය 1 - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 14 MB
16-SN-Samyutta Nikaya 1.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 95 MB
17 KN Suttanipata.pdf පාලි අට්ඨකථා 121 MB
17 සංයුත්ත නිකාය 2 - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 14 MB
17-SN-Samyutta Nikaya 2.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 100 MB
18 KN Vimana Watthu.pdf පාලි අට්ඨකථා 60 MB
18 සංයුත්ත නිකාය 3 - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 14 MB
18-SN-Samyutta Nikaya 3.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 111 MB
19 KN Peta Vatthu.pdf පාලි අට්ඨකථා 51 MB
19 සංයුත්ත නිකාය 4 - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 20 MB
19-SN-Samyutta Nikaya 4.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 152 MB
20 KN Thera Gatha 1.pdf පාලි අට්ඨකථා 117 MB
20 සංයුත්ත නිකාය 5-1 - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 13 MB
20-SN-Samyutta Nikaya 5-1.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 92 MB
21 KN Thera Gatha 2.pdf පාලි අට්ඨකථා 49 MB
21 සංයුත්ත නිකාය 5-2 - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 11 MB
21-SN-Samyutta Nikaya 5-2.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 79 MB
22 KN Theri Gatha.pdf පාලි අට්ඨකථා 47 MB
22 අංගුත්තර නිකාය 1 - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 21 MB
22-AN-Anguttara Nikaya 1.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 116 MB
23 KN Apadana 1.pdf පාලි අට්ඨකථා 56 MB
23 අංගුත්තර නිකාය 2 - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 18 MB
23-AN-Anguttara Nikaya 2.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 111 MB
24 KN Apadana 2.pdf පාලි අට්ඨකථා 50 MB
24 අංගුත්තර නිකාය 3 - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 15 MB
24-AN-Anguttara Nikaya 3.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 90 MB
25 KN Buddhawansa.pdf පාලි අට්ඨකථා 53 MB
25 අංගුත්තර නිකාය 4 - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 16 MB
25-AN-Anguttara Nikaya 4.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 99 MB
26 KN Cariyapitaka.pdf පාලි අට්ඨකථා 60 MB
26 අංගුත්තර නිකාය 5 - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 16 MB
26-AN-Anguttara Nikaya 5.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 112 MB
27 KN Jataka 1.pdf පාලි අට්ඨකථා 94 MB
27 අංගුත්තර නිකාය 6 - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 19 MB
27-AN-Anguttara Nikaya 6.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 140 MB
28 KN Jataka 2.pdf පාලි අට්ඨකථා 67 MB
28 ඛුද්දක පාඨ - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 18 MB
28-KN-Khuddakapatha Dhammapada Udana Itivuttaka.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 102 MB
29 KN Jataka 3.pdf පාලි අට්ඨකථා 74 MB
29 සුත්ත නිපාතය - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 10 MB
29-KN-Suttanipato.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 65 MB
30 KN Jataka 4.pdf පාලි අට්ඨකථා 54 MB
30 විමානවත්ථු පාළි පේතවත්ථු පාළි - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 12 MB
30-KN-Vimanavatthu Petavatthu.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 81 MB
31 KN Jataka 5.pdf පාලි අට්ඨකථා 50 MB
31 ථෙරගාථා පාළි ථෙරීගාථා පාළි - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 11 MB
31-KN-Theragatha.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 52 MB
31-KN-Therigatha.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 22 MB
32 KN Jataka 6.pdf පාලි අට්ඨකථා 69 MB
32 ජාතක පාළි 1 - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 15 MB
32-KN-Jataka Pali 1.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 101 MB
33 KN Jataka 7.pdf පාලි අට්ඨකථා 106 MB
33 ජාතක පාළි 2 - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 12 MB
33-KN-Jataka Pali 2.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 82 MB
34 KN Maha Niddesa.pdf පාලි අට්ඨකථා 91 MB
34 ජාතක පාළි 3 - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 14 MB
34-KN-Jataka Pali 3.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 87 MB
35 KN Chula Niddesa.pdf පාලි අට්ඨකථා 27 MB
35 මහා නිද්දේස පාළි - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 26 MB
35-KN-Mahaniddesa Pali.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 168 MB
36 KN Patisambhida Magga.pdf පාලි අට්ඨකථා 134 MB
36 චූල නිද්දේස පාළි - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 19 MB
36-KN-Cullaniddesa Pali.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 137 MB
37 KN Nettippakarana.pdf පාලි අට්ඨකථා 61 MB
37 පටිසම්භිදාමග්ගප්පකරණ 1 - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 19 MB
37-KN-Patisambhidamaggappakarana 1.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 116 MB
38 Sutta Sangaha.pdf පාලි අට්ඨකථා 54 MB
38 පටිසම්භිදාමග්ගප්පකරණ 2 - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 10 MB
38-KN-Patisambhidamaggappakarana 2.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 54 MB
39 Catu Bhanavara.pdf පාලි අට්ඨකථා 66 MB
39 අපදාන පාලි - භික්ඛූ අපදාන 1 - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 19 MB
39-KN-Apadana Thera Apadana 1.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 112 MB
40 Matika.pdf පාලි අට්ඨකථා 37 MB
40 අපදාන පාලි - භික්ඛූ අපදාන 2 - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 13 MB
40-KN-Apadana Thera Apadana 2.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 71 MB
41 Visuddhi Magga.pdf පාලි අට්ඨකථා 116 MB
41 අපදාන පාලි - භික්ඛූනී අපදාන - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 7 MB
41-KN-Apadana Theri Apadana.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 40 MB
42 Vinaya 1.pdf පාලි අට්ඨකථා 85 MB
42 බුද්ධවංස පාළි චරියාපිටක පාළි - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 8 MB
42-KN-Buddhavamsa Chariyapitaka Pali.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 54 MB
43 Vinaya 2.pdf පාලි අට්ඨකථා 73 MB
43 නෙත්තිප්පකරණ - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 9 MB
43-KN-Nettippakarana.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 62 MB
44 Vinaya 3.pdf පාලි අට්ඨකථා 34 MB
44 පෙටකොපදෙසො - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 11 MB
44-KN-Petakopadeso.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 68 MB
45 Vinaya 4.pdf පාලි අට්ඨකථා 69 MB
45 ධම්මසංගණී ප්‍රකරණය - අභිධම්ම.pdf ආතාපි කලුසුදු 16 MB
45-AP-Dhammasanganippakarana.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 115 MB
46 AP Pancappakarana 1.pdf පාලි අට්ඨකථා 47 MB
46 විභංග ප්‍රකරණය 1 - අභිධම්ම.pdf ආතාපි කලුසුදු 9 MB
46-AP-Vibhangappakarana 1.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 87 MB
47 AP Pancappakarana 2.pdf පාලි අට්ඨකථා 39 MB
47 විභංග ප්‍රකරණය 2 - අභිධම්ම.pdf ආතාපි කලුසුදු 9 MB
47-AP-Vibhangappakarana 2.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 72 MB
48 AP Dhammasanganippakarana.pdf පාලි අට්ඨකථා 88 MB
48 කථාවත්ථු ප්‍රකරණය 1 - අභිධම්ම.pdf ආතාපි කලුසුදු 13 MB
48-AP-Kathavastuprakarana 1.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 89 MB
49 AP Vibhanga.pdf පාලි අට්ඨකථා 91 MB
49 කථාවත්ථු ප්‍රකරණය 2 - අභිධම්ම.pdf ආතාපි කලුසුදු 12 MB
49-AP-Kathavastuprakarana 2.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 79 MB
50 කථාවත්ථු ප්‍රකරණය 3 - අභිධම්ම.pdf ආතාපි කලුසුදු 10 MB
50-AP-Kathavastuprakarana 3.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 60 MB
51 ධාතුකථා පුග්ගල පඤ්ඤත්ති ප්‍රකරණ - අභිධම්ම.pdf ආතාපි කලුසුදු 13 MB
51-AP-Dhatukatha Puggalapannattippakarana.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 80 MB
52 යමක ප්‍රකරණ 1 - අභිධම්ම.pdf ආතාපි කලුසුදු 16 MB
52-AP-Yamakappakarana 1.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 118 MB
53 යමක ප්‍රකරණ 2-1 - අභිධම්ම.pdf ආතාපි කලුසුදු 26 MB
53-AP-Yamakappakarana 2-1.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 172 MB
54 යමක ප්‍රකරණ 2-2 - අභිධම්ම.pdf ආතාපි කලුසුදු 19 MB
54-AP-Yamakappakarana 2-2.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 124 MB
55 පට්ඨාන ප්‍රකරණ 1 - අභිධම්ම.pdf ආතාපි කලුසුදු 16 MB
55-AP-Patthanappakarana 1.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 129 MB
550 ජාතක පොත.pdf typed වෙනත් 18 MB
56 පට්ඨාන ප්‍රකරණ 2 - අභිධම්ම.pdf ආතාපි කලුසුදු 21 MB
56-AP-Patthanappakarana 2.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 147 MB
57 පට්ඨාන ප්‍රකරණ 3 - අභිධම්ම.pdf ආතාපි කලුසුදු 35 MB
57-AP-Patthanappakarana 3.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 132 MB
80 මහා ශ්‍රාවක පින්තූරය.jpg පින්තූර වගු සටහන් 193 KB
AP ධම්මසඞ්ගණි අටුවාව.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 73 MB
AP පංචප්පකරණ අටුවාව 1.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 40 MB
AP පංචප්පකරණ අටුවාව 2.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 32 MB
AP විභංග අටුවාව.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 84 MB
APZoysa_Tripitakaya.zip වෙනත් ත්‍රිපිටක 60 MB
Abhidharma_Margaya.htm රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 3 MB
Abhidharmaye_Mulika_Karunu.htm රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
Bauddhayage_Athpotha.htm රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
Bodhi_Pakshika_Dharma.htm රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
Bodhi_Poojawa.htm රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 1 MB
Buddha-Jayanthi-Computer-New-v1.zip මෘදුකාංග 3 GB
Buddha_Jayanthi_Android_App_v2.apk මෘදුකාංග 2 GB
Buddha_Jayanthi_Computer_v3.zip මෘදුකාංග 2 GB
Buddha_Neethi_Sangrahaya.htm රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
Chathalisakara_Maha_Vipassana_Bhawanawa.htm රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
Chathurarya_Sathya.htm රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
Dharma_Winishchaya.htm රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
KN ආපදානපාලි අටුවාව.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 100 MB
KN ඉතිවුත්තක අටුවාව.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 74 MB
KN උදානපාළි අටුවාව.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 66 MB
KN ඛුද්දකපාඨපාළි අටුවාව.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 45 MB
KN චරියාපිටක අටුවාව.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 63 MB
KN චූලනිද්දේසපාලි අටුවාව.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 21 MB
KN ථෙරිගාථා අටුවාව RASSL.pdf සිංහල අට්ඨකථා 80 MB
KN ථේරගාථා අටුවාව 1.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 118 MB
KN ථේරගාථා අටුවාව 2.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 48 MB
KN ධම්මපද අටුවාව 1 RASSL.pdf සිංහල අට්ඨකථා 105 MB
KN ධම්මපද අටුවාව 2.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 69 MB
KN නෙත්තිප්පකරණ අටුවාව.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 50 MB
KN පටිසම්භිදාමග්ග අටුවාව.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 120 MB
KN පේතවත්ථු අටුවාව.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 43 MB
KN බුද්ධවංස අටුවාව.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 48 MB
KN මහානිද්දේසපාලි අටුවාව.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 152 MB
KN විමානවත්ථු අටුවාව RASSL.pdf සිංහල අට්ඨකථා 14 MB
KN සුත්ත නිපාත අටුවාව.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 119 MB
Karma_Vipaka.htm වෙනත් 2 MB
Keles_Ekdahas_Pansiyaya.htm රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 3 MB
Milinda_Prashnaya.htm වෙනත් 9 MB
Pali Alphabet (Sinhala-Roman-Burmese).pdf පාලි භාෂාව 3 MB
Palibhashavatharanaya_1.htm පාලි ඉගෙනුම 2 MB
Palibhashavatharanaya_2.htm පාලි ඉගෙනුම 3 MB
Palibhashavatharanaya_3.htm පාලි ඉගෙනුම 3 MB
Paramitha_Prakaranaya.htm රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 3 MB
Patichcha_Samuppada_Vivarana.htm රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
Pitaka.lk Download v7.zip මෘදුකාංග 16 MB
Pohoya_Dinaya.htm රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
Punyopadeseya.htm රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
Sama_Sathalis_Karmasthana.htm භාවනා කමටහන් 4 MB
Sarala_Pali_Shikshakaya.htm පාලි ඉගෙනුම 3 MB
Sarala_Sinhala_Milinda_Prashnaya.htm වෙනත් 579 KB
Sathipattana_Bhawana_Kramaya.htm රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 1 MB
Shasanavatharanaya.htm රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 3 MB
Sihala_Vatthu.htm ඉපැරණි පොත් 2 MB
Suvisi_Gunaya.htm රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 5 MB
TR1 වෙසක් පුන් පොහොය දිනය.pdf චිත්‍ර කතා 14 MB
TR3 බලගතු සාමණේර හතර නමගේ කතාව.pdf චිත්‍ර කතා 27 MB
Tipitaka.app.zip මෘදුකාංග 87 MB
Ubhaya_Prathimokshaya.htm රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 826 KB
Upasampada_Sheelaya.htm රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 4 MB
Vidarshana_Bhavana_Kramaya.htm රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
Vishuddhi_Margaya.htm භාවනා කමටහන් 9 MB
Wanchaka_Dharma.htm රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
bjt_books_for_android_app.zip මෘදුකාංග 2 GB
bjt_newbooks-for-android-app.zip මෘදුකාංග 3 GB
dhammapada-offline-v3.zip මෘදුකාංග 41 MB
pirith-offline-computer.zip මෘදුකාංග 126 MB
sinhala unicode fonts 2020.zip මෘදුකාංග 981 KB
tipitaka-app-android.apk Tipitaka.app CST Offline 149 MB
tipitaka-app-android-fts-db.zip Tipitaka.app CST Offline 62 MB
tipitaka-app-linux-v3.zip Tipitaka.app CST Offline 178 MB
tipitaka-app-mac-v3.zip Tipitaka.app CST Offline 174 MB
tipitaka-app-windows-v3.zip Tipitaka.app CST Offline 173 MB
typed-books-offline-2.zip මෘදුකාංග 15 MB
අංගුත්තර නිකාය අටුවාව 1 RASSL.pdf සිංහල අට්ඨකථා 157 MB
අංගුත්තර නිකාය අටුවාව 2 RASSL.pdf සිංහල අට්ඨකථා 107 MB
අංගුත්තර නිකාය ව්‍යාඛ්‍යාව - වම්බටුවැවේ සිරිනිවාස හිමි.pdf සූත්‍ර 12 MB
අංගුත්තර නිකාය සන්නය 3 - වැල්මිල්ලේ ධර්මකීර්ත්ති හිමි.pdf සූත්‍ර 25 MB
අටවිසි බුද්ධ වන්දනා, තෙරුවන් වන්දනා සහ සෙත් පිරිත් දේශනා - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf වෙනත් 50 MB
අටුවා කතාවස්තු - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf scanned වෙනත් 45 MB
අටුවා කතාවස්තු - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf වෙනත් 1 MB
අත්ථසාලිනි අත්ථයෝජනා - ඤාණකිත්ති හිමි.pdf අභිධර්ම 27 MB
අත්ථසාලිනී අටුවා සන්නය.pdf partial අභිධර්ම 21 MB
අධිකරණ විනිශ්චය - ගාල්ලේ පඤ්ඤාසීහ හිමි.pdf භික්ෂු විනය 3 MB
අනාගත වංශය මෙතේ බුදුසිරිත - විල්ගම්මුල සංඝරාජ හිමි.pdf වෙනත් 59 MB
අභිධම්ම මාතිකා.pdf අභිධර්ම 78 MB
අභිධම්ම හා සුත්තන්ත මාතිකා සන්නය - විමලසාර හිමි.pdf අභිධර්ම 12 MB
අභිධම්මත්ථ විකාසිනී - අභිධම්මාවතාර ටීකා.pdf අභිධර්ම 220 MB
අභිධම්මත්ථ විභාවිනී - අභිධම්මත්ථ සංගහ ටීකා.pdf partial අභිධර්ම 18 MB
අභිධම්මමාතිකා පාළි ව්‍යාඛ්‍යානය - සද්ධම්මපාල රත්නායක.pdf අභිධර්ම 104 MB
අභිධම්මාවතාරය සන්නය - ඇම් අනෝමදස්සී හිමි.pdf අභිධර්ම 19 MB
අභිධර්ම කෝෂය.pdf අභිධර්ම 202 MB
අභිධර්ම චන්ද්‍රිකාව - මාතර ධර්මවංශ හිමි.pdf old අභිධර්ම 78 MB
අභිධර්ම චන්ද්‍රිකාව - මාතර ධර්මවංශ හිමි.pdf අභිධර්ම 126 MB
අභිධර්ම ප්‍රකාශය.pdf අභිධර්ම 195 MB
අභිධර්ම ප්‍රකාශය 01 - දොඩම්පහළ කවිධජ හිමි.pdf අභිධර්ම 52 MB
අභිධර්ම ප්‍රකාශය v2.pdf අභිධර්ම 172 MB
අභිධර්ම ප්‍රවේශනය.pdf අභිධර්ම 198 MB
අභිධර්ම ප්‍රවේශය.pdf අභිධර්ම 26 MB
අභිධර්ම භාවනා 1 - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf භාවනා කමටහන් 19 MB
අභිධර්ම මධු බින්දුව.pdf අභිධර්ම 4 MB
අභිධර්ම මාර්ගය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
අභිධර්ම රූප සටහන්.pdf අභිධර්ම 13 MB
අභිධර්මයේ මූලික කරුණු.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 1 MB
අභිධර්මාර්ත්ථ විභාවනි සන්නය.pdf අභිධර්ම 388 MB
අභිධර්මාර්ත්ථ සංග්‍රහයෙහි ස්වරූප - සීලවතී පීරිස්.pdf අභිධර්ම 19 MB
අභිධර්මාර්ථ ප්‍රදීපිකා 1.pdf අභිධර්ම 29 MB
අභිධර්මාර්ථ ප්‍රදීපිකා 2.pdf අභිධර්ම 35 MB
අභිධර්මාර්ථ ප්‍රදීපිකා 3.pdf අභිධර්ම 30 MB
අභිධර්මාර්ථ ප්‍රදීපිකා 4.pdf අභිධර්ම 38 MB
අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහ ප්‍රශ්න උත්තර.pdf අභිධර්ම 31 MB
අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහ පුරාණ සන්නය.pdf අභිධර්ම 61 MB
අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහ සංඛේප ටීකා.pdf අභිධර්ම 78 MB
අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 29 MB
අභිධර්මාවතරණය - නාවල ධම්මානන්ද හිමි.pdf වෙනත් 1022 KB
අභිධානප්පදීපිකා සුචි - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf පාලි භාෂාව 39 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - රඹුක්වැල්ලේ විපස්සි හිමි.pdf පාලි භාෂාව 43 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf old පාලි භාෂාව 21 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf පාලි භාෂාව 68 MB
අමා බින්දු - මාතර ඥානාරාම හිමි ගුණසමුරු.pdf වෙනත් 5 MB
අමාවතුර - ගුරුළුගෝමී.pdf scanned ඉපැරණි පොත් 143 MB
අමාවතුර - ගුරුළුගෝමී.pdf ඉපැරණි පොත් 2 MB
අඹගහවත්තේ ඉන්ද්‍රාසභවර හිමි.pdf වෙනත් 2 MB
අරුණ හා අරුණෝද්ගමන විනිශ්චය. - ග්‍රීසියේ ඤාණදස්සන හිමි.pdf වෙනත් 67 MB
අරුණෝදය, ඉර උදාව, මධ්‍යහනය, ඉර බැසීම දින දර්ශනය.jpg පින්තූර වගු සටහන් 3 MB
අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - නාඋයන අරියධම්ම හිමි චරිතාපදාන.pdf වෙනත් 25 MB
ආඛ්‍යාතය දීපනිය.pdf පාලි භාෂාව 101 MB
ආණා දේසනා කර්ම වාක්‍ය පොත - කල්‍යාණී යෝගාශ්‍රම.pdf භික්ෂු විනය 293 MB
ආතාපි සටහන්.pdf පින්තූර වගු සටහන් 2 MB
ආනාපානසති දේශනාව - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf භාවනා කමටහන් 21 MB
ආනාපානසති භාවනාව - බළන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය හිමි.pdf scanned භාවනා කමටහන් 12 MB
ආනාපානසති භාවනාව - බළන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය හිමි.pdf භාවනා කමටහන් 512 KB
ආනාපානසති භාවනාව - මාතර ඥානාරාම හිමි.pdf භාවනා කමටහන් 6 MB
ආර්යවංශ ධර්ම පුස්තක මාලා 1-4.pdf වෙනත් 40 MB
ඉතිවුත්තක පාලි - බොද්‍ධ සම්මේලනය.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 24 MB
ඉතිවුත්තක පාලිය - කිරිවත්තුඩුවේ ධර්මකීර්ති හිමි.pdf වෙනත් 95 MB
උත්තරවිනිච්ඡය.pdf භික්ෂු විනය 48 MB
උන්මාදනී ස්ත්‍රී ජිවිතයේ යථාර්ථය කුණාල ජාතකය.pdf සූත්‍ර 978 KB
උපසග්ගත්ථසඞ්ගහො - රූපසිද්ධි.docx පාලි භාෂාව 53 KB
උපසග්ගත්ථසඞ්ගහො - රූපසිද්ධි.pdf පාලි භාෂාව 738 KB
උපසම්පදා ශීලය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
උභය ප්‍රාතිමෝක්‍ෂය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 1 MB
එකක්ඛර කෝසය - ඤාණතිලකතිස්ස හිමි.pdf වෙනත් 100 MB
එකක්ෂණික පටිච්චසමුප්පාදය වගුව.pdf අභිධර්ම 79 KB
කංඛාවිතරණි ප්‍රාතිමෝක්ෂ වර්ණනාව RASSL.pdf සිංහල අට්ඨකථා 109 MB
කංඛාවිතරණී පිටපොත.pdf භික්ෂු විනය 24 MB
කච්චායන -රූ.සි -බාලාවතාර.xlsx පාලි භාෂාව 54 KB
කච්චායන භේදය - සන්න සහිත.pdf පාලි භාෂාව 90 MB
කච්චායන සන්නය.pdf පාලි භාෂාව 163 MB
කච්චායන සූත්‍ර අකාරාදිය.docx පාලි භාෂාව 58 KB
කච්චායන සූත්‍ර පාඨය - සන්න සහිත.pdf පාලි භාෂාව 154 MB
කච්චායන සූත්‍රපාඨ.docx පාලි භාෂාව 64 KB
කච්චායන සූත්‍රපාඨ.pdf පාලි භාෂාව 275 KB
කච්චායනය ව්‍යාකරණය.pdf පාලි භාෂාව 12 MB
කච්චායනය ව්‍යාකරණය සහ හැඳින්වීම.pdf පාලි භාෂාව 68 MB
කඩවැද්දුවේ ජිනවංශ හිමි.pdf වෙනත් 3 MB
කඩවැද්දුවේ ජිනවංශ හිමි ආත්ම ප්‍රත්‍යවේක්ෂණය.pdf වෙනත් 5 MB
කථාවත්‍ථුප්පකරණ පාලි - ශ්‍රීපාද.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 100 MB
කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව - බුරුමයේ ජනකාභිවංස හිමි.pdf පාලි භාෂාව 57 MB
කමටහන් දේශනා - මාතර ඥානාරාම හිමි.pdf භාවනා කමටහන් 4 MB
කර්ම විපාක - රිදියගම සුධම්මාභිවංශ හිමි.pdf වෙනත් 1 MB
කර්ම විභාගය - මැදඋයන්ගොඩ විමලකීර්ති හිමි.pdf ඉපැරණි පොත් 241 MB
කර්මස්ථාන ප්‍රදීපය - යෝගාශ්‍රම සංස්ථාව.pdf v1 භාවනා කමටහන් 120 MB
කර්මස්ථාන ප්‍රදීපය - යෝගාශ්‍රම සංස්ථාව.pdf භාවනා කමටහන් 147 MB
කර්මස්ථාන විභාවිනි - මඩවල ධම්මතිලක හිමි.pdf භාවනා කමටහන් 43 MB
කල්‍යාණි ශිලා ලිපි - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf වෙනත් 14 MB
ක්‍රිස්තියානිය පිළිබද විවෙචනයක් - ඩි සී වික්‍රමසිංහ.pdf වෙනත් 7 MB
කායගතාසති පිළිකුල් භාවනා පින්තූර.pdf පින්තූර වගු සටහන් 4 MB
කුණප කොටස් 32 පින්තූර.pdf පින්තූර වගු සටහන් 43 MB
කුණප කොටස් 32 පින්තූර.zip පින්තූර වගු සටහන් 101 MB
කුදුසික හා පුරාතන විස්තර සන්නය.pdf භික්ෂු විනය 95 MB
කෙලෙස් එක්දහස් පන්සියය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
කේතුමතී රාජධානිය - කොටුගොඩ ධම්මාවාස හිමි.pdf වෙනත් 629 KB
ඛුද්දකපාඨ පාලි සිංහල - බොද්‍ධ සම්මේලනය.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 26 MB
ගරුභාණ්ඩ විනිච්ඡය.pdf භික්ෂු විනය 5 MB
ග්‍රීෂ්මයට වට වැසි බිඳු - Rain Drops in the Mid Summer.pdf වෙනත් 4 MB
ගැටලු පද.docx පාලි භාෂාව 125 KB
ගැටලු පද.pdf පාලි භාෂාව 1 MB
ගෞතම බුද්ධ චරිතය පින්තූර 1.zip පින්තූර වගු සටහන් 3 MB
ගෞතම බුද්ධ චරිතය පින්තූර 2.zip පින්තූර වගු සටහන් 10 MB
ගෞතම බුද්ධ චරිතය පින්තූර 3.zip පින්තූර වගු සටහන් 33 MB
චත්තාළීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 1 MB
චතුභාණවාර අටුවාව.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 65 MB
චතුරාර්‍ය්‍ය සත්‍යය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 1 MB
චිත්ත චෛතසික ධර්ම ප්‍රත්‍යයෙන් උපදින රූප වගුව.pdf අභිධර්ම 233 KB
චිත්ත වීථි වගුව.jpg අභිධර්ම 6 MB
ඡට්ඨ සංගායනා පාලි අට්ඨකථා.zip පාලි අට්ඨකථා 95 MB
ඡට්ඨ සංගායනා පාලි ටීකා.zip පාලි අට්ඨකථා 87 MB
ජාතක අටුවාව 1.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 93 MB
ජාතක අටුවාව 2.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 74 MB
ජාතක අටුවාව 3.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 116 MB
ජාතක අටුවාව 4.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 56 MB
ජාතක අටුවාව 5.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 53 MB
ජාතක අටුවාව 6.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 67 MB
ජාතක අටුවාව 7.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 118 MB
ජිනකාලමාලී - රත්නපඤ්ඤ හිමි.pdf ඉපැරණි පොත් 40 MB
ජිනචරිතය - සන්න සහිත.pdf වෙනත් 73 MB
ත්‍රිපිටක සූචිය - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf ත්‍රිපිටක සූචි හා ශබ්දකෝෂ 14 MB
ත්‍රිපිටක සූචිය රන්පියවර - මකුලුදුවේ අමිත හිමි.pdf ත්‍රිපිටක සූචි හා ශබ්දකෝෂ 10 MB
ත්‍රිභාෂාරත්නාකරය - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf පාලි ඉගෙනුම 29 MB
තෙලකටාහගාථා.docx වෙනත් 50 KB
තෙලකටාහගාථා.pdf වෙනත් 249 KB
තෙලෙස් ධුතාංග.pdf වෙනත් 9 MB
තෙසැත්තෑ ඤාණ කථා - කැන්දලියද්දපාළුවේ ධම්මිස්සර හිමි.pdf වෙනත් 240 MB
ථූපවංස කථා.pdf ඉපැරණි පොත් 1 MB
ථෙරවාදී බෞද්ධාචාර්ය්‍යයෝ - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf වෙනත් 73 MB
දසවිධ දහම් පෙළ - කඩවත ගුණානන්ද හිමි.pdf සූත්‍ර 11 MB
දහම් පාසල් අවසානය 1 ශාසන ඉතිහාසය.pdf දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් 93 MB
දහම් පාසල් අවසානය 2 බුද්ධ ධර්මය හා පාලි භාෂාව.pdf දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් 58 MB
දහම් පාසල් අවසානය 3 බෞද්ධ සංස්කෘතිය.pdf දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් 171 MB
දහම්සොඬකව - අලගියවන්න මුකවෙටිතුමා.pdf වෙනත් 23 MB
දාඨාවංශය - රන්ජිත් වනරතන.pdf ඉපැරණි පොත් 58 MB
දැනුම සහ දැකීම - පාඖක් ශයාඩෝ හිමි.pdf වෙනත් 67 MB
දින චරියා සහ වත් - යෝගාශ්‍රමයේ.pdf භික්ෂු විනය 15 MB
දීඝනිකාය 1 පාලි සිංහල - බොද්‍ධ සම්මේලනය.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 297 MB
දීඝනිකාය 2 පාලි සිංහල - බොද්‍ධ සම්මේලනය.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 160 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 1.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 64 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා.pdf සිංහල අට්ඨකථා 63 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 2.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 56 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 2 - AP සොයිසා.pdf සිංහල අට්ඨකථා 67 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 3 - AP සොයිසා.pdf සිංහල අට්ඨකථා 63 MB
දීඝනිකාය මහාවර්‍ගය පාලි සිංහල - W. A. සමරසේකර.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 186 MB
දීඝනිකාය ශීලස්කන්‍ධවර්‍ගය පාලි සිංහල - W. A. සමරසේකර.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 160 MB
දීඝනිකායටීකා - හේනේගම කල්‍යාණසිරි හිමි.pdf පාලි අට්ඨකථා 203 MB
දේශීය වෛද්‍ය ශබ්දකෝෂය - කිරිඇල්ලේ ඤාණවිමල හිමි.pdf ත්‍රිපිටක සූචි හා ශබ්දකෝෂ 40 MB
ධම්මචක්ක සූත්‍ර දේසනා - බුද්ධදාස මහත්මා.pdf සූත්‍ර 20 MB
ධම්මසඞ්ගණිප්පකරණ පාලි - ශ්‍රීපාද.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 68 MB
ධම්මසඞ්ගණිප්පකරණ පාලි - හේවාවිතාරණ.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 74 MB
ධර්මපද ප්‍රදීපය - වම්බටුවැවේ ධර්මකීර්ති හිමි.pdf වෙනත් 18 MB
ධර්මාචාර්ය විභාගය 1 මූලික ඉගැන්වීම්.pdf දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් 107 MB
ධර්මාචාර්ය විභාගය 2 අභිධර්මය.pdf දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් 26 MB
ධර්මාචාර්ය විභාගය 3 ඉතිහාසය හා සංස්කෘතිය.pdf දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් 110 MB
ධර්මාචාර්ය විභාගය 4 විනය හා පාලි භාෂාව.pdf දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් 82 MB
ධර්මාචාර්ය විභාගය 5 සමාජ දර්ශනය.pdf දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් 44 MB
ධර්‍ම විනිශ්චය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
ධාත්වත්ථවණ්ණනා.pdf පාලි භාෂාව 30 MB
ධාත්වත්ථවණ්ණනා low quality.pdf පාලි භාෂාව 98 MB
ධාත්වත්ථසංගහො.pdf පාලි භාෂාව 23 MB
ධාතුකථා ප්‍රකරණපාළිය සන්නය - දික්වැල්ලේ ගුණරතන හිමි.pdf අභිධර්ම 26 MB
ධාතුකථාප්පකරණ පාලි - ශ්‍රීපාද.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 22 MB
ධාතුමනසිකාර දීපනී.pdf වෙනත් 109 MB
නමෝ බුද්ධස්ස - බුදුගුණ වැඩිමේ අනුසස්.pdf චිත්‍ර කතා 8 MB
නයපරීක්ෂණය - handwritten.pdf පාලි භාෂාව 16 MB
නව අරහාදී බුදු ගුණ විභාගය - හෝමාගම සීලරතන හිමි.pdf භාවනා කමටහන් 4 MB
නවනීත ටීකා.pdf අභිධර්ම 27 MB
නාම මාලා - වස්කඩුවේ ශ්‍රී සුභූති හිමි.pdf පාලි භාෂාව 121 MB
නිපාතත්ථසඞ්ගහො.docx පාලි භාෂාව 386 KB
නිපාතත්ථසඞ්ගහො.pdf පාලි භාෂාව 2 MB
නියාම දීපනිය - ලේඩිශයඩෝ හිමි අරංගල සිරිධම්ම හිමි.pdf වෙනත් 19 MB
නිර්මාංශ ප්‍රශ්නය - කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි.pdf වෙනත් 483 KB
නිර්වාණ විනිශ්චය හා පුනුරුප්පත්ති ක්‍රමය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 4 MB
නෙත්තිප්‍රදීපය.pdf වෙනත් 61 MB
නෙත්තිසාරාර්ත්ථදීපනී.pdf වෙනත් 339 MB
පංචමහාවාදය - මොහොට්ටිවත්තේ ගුණානන්ද හිමි.pdf වෙනත් 80 MB
පට්ඨාන දේසනා සාරය.pdf අභිධර්ම 120 MB
පට්ඨාන ප්‍රකරණ භාව සන්නය - හඳුන්කඩුවේ සුමන හිමි.pdf අභිධර්ම 22 MB
පට්ඨාන මහා පකරණ සන්නය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 31 MB
පට්ඨානප්පකරණ පාළි - ශ්‍රීපාද.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 570 MB
පටිච්චසමුප්පාද දේසනා - බුද්ධදාස මහත්මා.pdf වෙනත් 82 MB
පටිච්චසමුප්පාද විවරණය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
පටිච්චසමුප්පාදය - දම්පැල්ලේ ගුණසිරි හිමි.pdf වෙනත් 36 MB
පටිච්චසමුප්පාදය - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf වෙනත් 5 MB
පටිච්චසමුප්පාදය භාව සන්නය - ඇම් සී ද සිල්වා මහතා.pdf වෙනත් 56 MB
පටිච්චසමුප්පාදය සිංහල භාවය - වලානේ ශ්‍රී විජයනන්ද හිමි.pdf වෙනත් 22 MB
පටිසම්භිදාමග්ග ගණ්ඨිපදත්ථ වණ්ණනා.pdf වෙනත් 505 MB
පඨමපාඨාවලී - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf පාලි ඉගෙනුම 17 MB
පදරූපසිද්ධි සහ රූපසිද්ධිටීකා.pdf පාලි භාෂාව 44 MB
පදසාධනටීකා.pdf පාලි භාෂාව 205 MB
පද්‍යාවබෝධිනී - සමන්තකූට වණ්ණනා ව්‍යාඛ්‍යා.pdf වෙනත් 33 MB
පපඤ්ච දීපිකා මජ්ඣිමනිකාය අට්ටකථා සිංහල.pdf සිංහල අට්ඨකථා 83 MB
පපඤ්ච දීපිකා මජ්ඣිමනිකාය අට්ටකථා සිංහල v2.pdf සිංහල අට්ඨකථා 265 MB
පපණ්‍චසූදනී මජ්ඣිමනිකාය අට්ටකථා පාලි - අළුවිහාර.pdf පාලි අට්ඨකථා 178 MB
පරමත්ථමඤ්ජුසා විසුද්ධිමග්ගටීකා - ධම්මපාල ථෙර.pdf භාවනා කමටහන් 318 MB
පරමත්ථවිනිච්ඡය සහ පරමත්ථ විභාවිනී.pdf අභිධර්ම 283 MB
ප්‍රාතිමෝක්ෂ වර්ණනාව.pdf භික්ෂු විනය 55 MB
ප්‍රේතවස්තු වර්ණනාව.pdf වෙනත් 31 MB
පා අවුක් භාවනා මාර්ගය (සමථ - විපස්සනා).pdf භාවනා කමටහන් 5 MB
පාඨශාලීය සද්ධර්ම කෝෂය.pdf දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් 38 MB
පාරමිතා ප්‍ර‍කරණය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 3 MB
පාරුපනනය - සීලරතන සරණජෝතිතිස්ස හිමි.pdf භික්ෂු විනය 86 MB
පාරුපනපාලි.pdf භික්ෂු විනය 59 MB
පාලි අකුරු උච්චාරණය.pdf පාලි භාෂාව 3 MB
පාලි ව්‍යාකරණ සමාලෝචනා.pdf පාලි භාෂාව 12 MB
පාලි සාහිත්‍යය - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf වෙනත් 106 MB
පාලි හුරුව කඩිනම් පාඨමාලාව - බලංගොඩ ඤාණවිහාරි හිමි.zip v2 පාලි ඉගෙනුම 30 MB
පාලි හෝඩිය.pdf පාලි භාෂාව 394 KB
පාලි හෝඩිය.xlsx පාලි භාෂාව 12 KB
පාලි-සිංහල ශබ්දකෝෂය - මඩිතියවෙල සිරි සුමංගල හිමි.pdf ත්‍රිපිටක සූචි හා ශබ්දකෝෂ 53 MB
පාලිගද්‍යපද්‍යරචනා - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf පාලි භාෂාව 8 MB
පාලිභාෂාවතරණය 1 - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf scanned පාලි ඉගෙනුම 19 MB
පාලිභාෂාවතරණය 1 - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf පාලි ඉගෙනුම 2 MB
පාලිභාෂාවතරණය 2 - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf scanned පාලි ඉගෙනුම 36 MB
පාලිභාෂාවතරණය 2 - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf පාලි ඉගෙනුම 2 MB
පාලිභාෂාවතරණය 3 - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf scanned පාලි ඉගෙනුම 29 MB
පාලිභාෂාවතරණය 3 - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf පාලි ඉගෙනුම 2 MB
පාලිභාෂාවතරණයතුර - මලලගම සුමනනන්ද හිමි.pdf පාලි ඉගෙනුම 35 MB
පාලිමුත්තකවිනයවිනිච්ඡය.pdf භික්ෂු විනය 41 MB
පාලිවාක්‍ය විවේචනය.pdf පාලි භාෂාව 24 MB
පාලිවාක්‍යරචනාව සහ පරිවර්තනපරිචය - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf පාලි භාෂාව 23 MB
පාවචනොපායනි මාගධීපණ්ණිකා - විලේගොඩ ධම්මානන්ද හිමි.pdf පාලි භාෂාව 16 MB
පාළිපාඨ මඤ්ජරී නවීන භාගය - කහඳාමෝදර පියරතන හිමි.pdf පාලි භාෂාව 74 MB
පාළිපාඨාවලී - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf v1 පාලි ඉගෙනුම 27 MB
පාළිපාඨාවලී - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf පාලි ඉගෙනුම 40 MB
පියඋරුමයෙහි පියමැන - කොස්වත්තේ අරියවිමල හිමි.pdf භික්ෂු විනය 7 MB
පිරිවෙන් පාලි පොත 1.pdf පාලි ඉගෙනුම 7 MB
පිරිවෙන් පාලි භාෂාව 1 ශ්‍රේණිය.pdf දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් 11 MB
පිරිවෙන් පාලි භාෂාව 2 ශ්‍රේණිය.pdf දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් 8 MB
පිරිවෙන් පාලි භාෂාව 3 ශ්‍රේණිය.pdf දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් 57 MB
පිරිවෙන් පාලි භාෂාව 4 ශ්‍රේණිය.pdf දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් 3 MB
පිරිවෙන් පාලි භාෂාව 5 ශ්‍රේණිය.pdf දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් 4 MB
පිරිවෙස් මානත් පිරිම චතුර්විධ කර්ම - මකුලෑවේ සුදස්සන හිමි.pdf භික්ෂු විනය 869 KB
පිරුවානා පොත් වහන්සේ - v1.pdf වෙනත් 19 MB
පිරුවානා පොත් වහන්සේ - v2.pdf වෙනත් 22 MB
පුග්ගල පඤ්ඤත්තිප්පකරණ පාලි - ශ්‍රීපාද.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 19 MB
පුණ්‍යෝපදේශය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
පූජාවලිය - මයුරපාද පරිවේණාධිපති.pdf scanned ඉපැරණි පොත් 50 MB
පූතිමුත්ත භේසජ්ජය - උ ධම්මජිව හිමි.pdf වෙනත් 4 MB
පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි චරිතාපදාන - අනුල ද සිල්වා.pdf වෙනත් 15 MB
පොහොය දිනය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 1 MB
පොහොය වර්ණනාව - මාපලගම සෝමිස්සර හිමි.pdf scanned වෙනත් 31 MB
පොහොය වර්ණනාව - මාපලගම සෝමිස්සර හිමි.pdf වෙනත් 873 KB
බාලාවතාර පුච්ඡාවිස්සජ්ජනං.pdf පාලි භාෂාව 83 MB
බාලාවතාර පුරාණ ටීකා - උත්තම මංගල බුද්ධඝෝෂ හිමි.pdf පාලි භාෂාව 33 MB
බාලාවතාර වර්ණනාව - තත්වදීපිකා.pdf පාලි භාෂාව 659 MB
බාලාවතාර වර්ණනාව - තත්වදීපිකා - Print.pdf පාලි භාෂාව 395 MB
බාලාවතාර ව්‍යාඛ්‍යා - බාලාවබොධිනී.pdf පාලි භාෂාව 165 MB
බාලාවතාර විවරණය.pdf පාලි භාෂාව 95 MB
බාලාවතාර සන්නය - ගඩලාදෙනි.pdf පාලි භාෂාව 123 MB
බාලාවතාර සුගම සන්නය.pdf පාලි භාෂාව 22 MB
බාලාවතාර සුත්‍ර වර්ණනාව - වැලිතර ඤාණවිමල හිමි.pdf පාලි භාෂාව 510 MB
බාලාවතාර සූත්‍ර අකාරාදිය.pdf පාලි භාෂාව 575 KB
බාලාවතාර සූත්‍ර අකාරාදිය.xlsx පාලි භාෂාව 31 KB
බාලාවතාර සූත්‍ර පටුන.pdf පාලි භාෂාව 548 KB
බුත්සරණ - විද්‍යාචක්‍රවර්තී.pdf ඉපැරණි පොත් 27 MB
බුද්ධ ඇදහිල්ල - කිරිඇල්ලේ ඤාණවිමල හිමි.pdf වෙනත් 78 MB
බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටක සූත්‍ර සුචිය.pdf ත්‍රිපිටක සූචි හා ශබ්දකෝෂ 3 MB
බුද්ධ නීති සංග්‍ර‍හය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
බුද්ධ භක්තිය - බළන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය හිමි.pdf වෙනත් 103 MB
බුද්ධ වන්දනා ක්‍රමය - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf වෙනත් 4 MB
බුද්ධ වර්ෂය කීමට ඉගන ගනිමු.pdf වෙනත් 483 KB
බුද්ධ වර්ෂය ගණනය කිරීම.pdf වෙනත් 825 KB
බුද්ධානුස්සති සහ චතුවිශාරද භාවනාව - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf භාවනා කමටහන් 24 MB
බුද්ධෝත්පාද ක්ෂණ සම්පත්තිය - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf වෙනත් 139 KB
බුදුගුණ භාවනාව - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf භාවනා කමටහන් 579 KB
බුදුදහම සහ විද්‍යාව - වෙත්තිමුනි.pdf වෙනත් 85 MB
බුදුබව පතන බළන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය හිමි.pdf partial වෙනත් 636 KB
බුදුසමයේ පැනෙන මාරයා - කන්දරපංගුවේ ධම්මසිරි හිමි.pdf සූත්‍ර 8 MB
බොජ්ඣංග ධර්ම විභාගය.pdf වෙනත් 4 MB
බොදු ගිහි පිළිවෙත - බළන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය හිමි.pdf වෙනත් 5 MB
බෝධි පූජාව.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 1 MB
බෝධිපාක්ෂික ධර්ම විස්තරය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
බෝධිසත්ව ප්‍රර්ථනා ගාථා - බළන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය හිමි.pdf වෙනත් 6 MB
බෝධී වන්දනාව - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf වෙනත් 2 MB
බෞද්ධ ගාන්ධාරය - ඉශාන් එච් නදීම්.pdf වෙනත් 14 MB
බෞද්ධ භාවනා - යාගොඩ ධර්මප්‍රභ හිමි.pdf භාවනා කමටහන් 54 MB
බෞද්ධ සංස්කෘතිය - මාපලගම සිරි සෝමිස්සර හිමි.pdf වෙනත් 58 MB
බෞද්ධයාගේ අත්පොත.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
භාරතීය බෞද්ධාචාර්ය්‍යයෝ - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf වෙනත් 80 MB
භාවනා - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf වෙනත් 12 MB
භාවනා අත්දැකීම් සහ කමටහන් දේශනා - මීතිරිගල ධම්මාවාස හිමි.pdf වෙනත් 795 KB
භාවාර්‍ත්‍ථ සහිත චුල්ලවග්ග ව්‍යාඛ්‍යාව - මිණිවන්ගොඩ පඤ්ඤාතිස්ස හිමි.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 63 MB
භික්ඛුපාතිමොක්ඛපාළි - නිස්සරණ වනය සඟ පිරිස.pdf වෙනත් 774 KB
භික්ෂු ප්‍රාතිමෝක්ෂය සහ විනය කරුණු - කිතුල්ගොඩ ආරණ්‍ය.pdf භික්ෂු විනය 5 MB
භික්ෂුවගේ පිය උරුමය - කොස්වත්තේ අරියවිමල හිමි.pdf වෙනත් 4 MB
භික්ෂූන් වහන්සේට මුදල් කැපද.pdf scanned භික්ෂු විනය 4 MB
භික්ෂූන් වහන්සේට මුදල් කැපද.pdf typed භික්ෂු විනය 209 KB
මංගල ධර්ම විස්තරය - ගොඩිගමුවේ සෝරත හිමි.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 11 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 1.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 48 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා.pdf සිංහල අට්ඨකථා 60 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 2.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 62 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 2 - AP සොයිසා.pdf සිංහල අට්ඨකථා 75 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 3.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 58 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 3 - AP සොයිසා.pdf සිංහල අට්ඨකථා 54 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 4.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 31 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 4 - AP සොයිසා.pdf සිංහල අට්ඨකථා 38 MB
මජ්ඣිමනිකාය 1 මූලපණ්ණාසකය - විද්‍යාලඞ්කාර.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 138 MB
මතකභත්ත ජාතකය - ගෙල සිඳුණු එළුවාගේ කතාව.pdf චිත්‍ර කතා 6 MB
මන් භූරිදත්ත චරිතාපදානය - මහා බූවා ඤාණ සම්පන්නෝ හිමි.pdf වෙනත් 4 MB
මනෝ කාය සහ මරණය - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf වෙනත් 576 KB
මනෝරථපූරණී භාවසන්නය.pdf වෙනත් 83 MB
මහකුඹුක්වැවේ උත්තරවංස හිමි.pdf වෙනත් 1000 KB
මහත්ඵල ලැබීමට දන් පිංකම් කළ යුතු ආකාරය - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf වෙනත් 639 KB
මහවග ගැටපදය.pdf භික්ෂු විනය 73 MB
මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍ර වර්ණනාව - ලබුගම ලංකානන්ද හිමි.pdf වෙනත් 7 MB
මහාරූපසිද්ධි - සන්දේහවිඝාතනී සන්නය.pdf පාලි භාෂාව 42 MB
මහාරූපසිද්ධි ටීකා.pdf පාලි භාෂාව 11 MB
මහාරූපසිද්ධි සන්නය.pdf පාලි භාෂාව 38 MB
මහාවංශය.pdf ඉපැරණි පොත් 59 MB
මහාසී විපස්සනා භාවනා ක්‍රමය Chapter 1-2.pdf භාවනා කමටහන් 8 MB
මහාසී විපස්සනා භාවනා ක්‍රමය Chapter 3-4.pdf භාවනා කමටහන් 13 MB
මහාසී විපස්සනා භාවනා ක්‍රමය Chapter 5-6.pdf භාවනා කමටහන් 9 MB
මහාසී විපස්සනා භාවනා ක්‍රමය Chapter 7-8.pdf භාවනා කමටහන් 15 MB
මාරවිජය - පංචමාර දමනය.pdf වෙනත් 44 MB
මිලින්ද ප්‍රශ්නය - හිනටිකුඹුරේ සුමංගල හිමි.pdf scanned වෙනත් 14 MB
මිලින්ද ප්‍රශ්නය - හිනටිකුඹුරේ සුමංගල හිමි.pdf වෙනත් 4 MB
මුඛමත්තදීපනී.pdf පාලි භාෂාව 121 MB
මුද්‍රණය සඳහා බුද්ධ රූපය.jpg පින්තූර වගු සටහන් 3 MB
මුලුසික වර්ණනාව.pdf භික්ෂු විනය 10 MB
මෙකල නිවුණු ඇත්තෝ - චරිතාපදානය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 124 MB
මෛත්‍රී අශුභ මරණසති භාවනා - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf භාවනා කමටහන් 13 MB
මොක්පුර රන්දොර all books - පාඖක් ශයාඩෝ.pdf භාවනා කමටහන් 173 MB
මොග්ගල්ලාන පංචිකා - ධම්මානන්ද හිමි.pdf පාලි භාෂාව 243 MB
මොග්ගල්ලාන පංචිකා ප්‍රදීපය - ශ්‍රී රාහුල සංඝරාජ හිමි.pdf පාලි භාෂාව 298 MB
මොග්ගල්ලානණ්වාදිවුත්ති.pdf පාලි භාෂාව 7 MB
මොග්ගල්ලායන ව්‍යාකරණ සහ සන්ධිදීපනී.pdf පාලි භාෂාව 25 MB
මොහඳුර විනිවිද - කොස්වත්තේ අරියවිමල හිමි.pdf වෙනත් 370 KB
යමක වාචනා මාර්ගය - ඤාණින්ද සෙයාඩෝ හිමි, නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf අභිධර්ම 103 MB
යමකප්පකරණ පාළි - ශ්‍රීපාද.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 211 MB
යමකපාටිහාරිය ඥාන දේශනාව.pdf වෙනත් 1 MB
යසෝදරාවත.pdf ඉපැරණි පොත් 89 KB
යොගාර්ණවය - කිරිඇල්ලේ ඤාණවිමල හිමි.pdf වෙනත් 26 MB
යෝගාවචර ජීවිතයකට කමටහන් බණ - මාතර ඥානාරාම හිමි.pdf වෙනත් 1 MB
යෝගාවචරොපදේශය - මාතර ඥානාරාම හිමි.pdf වෙනත් 3 MB
රතන සූත්‍රය - චිත්‍ර කතාව.pdf චිත්‍ර කතා 17 MB
රසවාහිනී ජම්බුදීපුප්පත්ති කථා - රන්ජිත් වනරතන.pdf ඉපැරණි පොත් 39 MB
රසවාහිනී ලංකාදීපුප්පත්ති කථා - රන්ජිත් වනරතන.pdf ඉපැරණි පොත් 66 MB
රසවාහිනී සිංහල අනුවාදය - රන්ජිත් වනරත්න.pdf ඉපැරණි පොත් 801 KB
රුවන්වැලි මහසෑය 3D Model.stl මෘදුකාංග 1 MB
රුවන්වැලි මහා සෑය - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf වෙනත් 5 MB
රුවන්වැලි මහාසෑය සහ චූඩාමානික්‍ය වර්ණනාව.pdf වෙනත් 31 MB
රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි චරිත කතාව - ඉත්තෑපාන ධම්මාලංකාර හිමි.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 6 MB
රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි යතුරුලියනය කල පොත් 21.zip රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 31 MB
ලුම්බිණි වංශය - ගාමිණී කාරියවසම්.pdf වෙනත් 26 MB
ලෝක නිත්ථරණය - හේතුඵල වාදය.pdf අභිධර්ම 53 MB
ලෝකප්පදීපකසාරෝ - ආරණ්‍යවාසි මේධංකර හිමි.pdf සූත්‍ර 15 MB
ලෝවැඩ සඟරාව - කටුකුරුන්දේ ඤානනන්ද හිමි.pdf ඉපැරණි පොත් 553 KB
ලෝවැඩ සඟරාව - විදාගම මෛත්‍රිය හිමි.pdf ඉපැරණි පොත් 803 KB
වඤ්චක ධර්ම හා චිත්තෝපක්ලේශ ධර්ම.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
වරනැගීම් පාලි වාක්‍ය 2 සිං 3.docx පාලි භාෂාව 24 KB
වරනැගීම් පාලි වාක්‍ය 2 සිං 3.pdf පාලි භාෂාව 659 KB
වහලය ගලවන්න භික්ෂු ප්‍රාතිමෝක්‍ෂය - ඇස්වත්තේ රේවත හිමි.pdf භික්ෂු විනය 307 MB
ව්‍යාකරණසද්දසින්ධු - පාලි පාරිභාෂිකශබ්දකෝෂය.pdf පාලි භාෂාව 450 MB
විජය සූත්‍රය.pdf පින්තූර වගු සටහන් 699 KB
විදර්ශනා ගුරු පොත - යාගොඩ ධර්මප්‍රභ හිමි.pdf භාවනා කමටහන් 12 MB
විදර්ශනා පරපුර - මාතර ඥාණාරාම හිමි.pdf වෙනත් 1 MB
විදර්ශනා භාවනා ක්‍රමය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 1 MB
විනය කර්ම පොත.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 9 MB
විනය කෝෂය.pdf භික්ෂු විනය 76 MB
විනය චුල්ලවග්ගපාළි සුළුවග - බෙන්තර ශ්‍රද්‍ධාතිස්ස හිමි.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 125 MB
විනය නීති සංග්‍රහය-partial.pdf භික්ෂු විනය 31 MB
විනය පරිවාර පාලි - බෙන්තර ශ්‍රද්‍ධාතිස්ස හිමි.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 89 MB
විනය පරිවාර පාලි - ශ්‍රීපාද.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 85 MB
විනය පරිවාර පාලි - හේවාවිතාරණ.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 92 MB
විනය පාරාජික පාලි - හේවාවිතාරණ.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 94 MB
විනය පාළි ගාථා අර්ථ ව්‍යාඛ්‍යාව - වටද්දර මේධානන්ද හිමි.pdf භික්ෂු විනය 12 MB
විනය පිටකය අටුවාව 1 RASSL.pdf සිංහල අට්ඨකථා 122 MB
විනය පිටකය අටුවාව 2 RASSL.pdf සිංහල අට්ඨකථා 93 MB
විනය පිටකය අටුවාව 3 RASSL.pdf සිංහල අට්ඨකථා 103 MB
විනය පිටකය අටුවාව 4 RASSL.pdf සිංහල අට්ඨකථා 65 MB
විනය පිටකය ගැන විස්තරයක්.pdf භික්ෂු විනය 9 MB
විනය මහා සන්‍යය.pdf භික්ෂු විනය 462 MB
විනය මහාවග්ග පාලි - හේවාවිතාරණ.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 128 MB
විනයවිනිච්ඡය.pdf භික්ෂු විනය 26 MB
විනිශ්චයාර්ත්ථ දීපනී 1 - විනයවිනිච්ඡය සන්නය.pdf භික්ෂු විනය 246 MB
විනිශ්චයාර්ත්ථ දීපනී 2 - විනයවිනිච්ඡය සන්නය.pdf භික්ෂු විනය 42 MB
විනිශ්චයාර්ත්ථදීපනී විනයවිනිශ්චය ව්‍යාඛ්‍යානය - ධීරානන්ද හිමි.pdf භික්ෂු විනය 265 MB
විපස්සනා භාවනා ක්‍රමය - මහාසී සයාඩෝ හිමි, නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf භාවනා කමටහන් 10 MB
විපස්සනාව පෙළගැස්ම - මහාසී සයාඩෝ හිමි.pdf භාවනා කමටහන් 1 MB
විභඞ්ග අටුවා සන්නය - අභිධර්මප්‍රදීපිකා.pdf අභිධර්ම 338 MB
විභඞ්ග අටුවා සන්නය - මොරටුවේ මේධානන්ද හිමි.pdf අභිධර්ම 211 MB
විභඞ්ගප්පකරණ පාළි - ශ්‍රීපාද.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 98 MB
විභත්තිකථා.pdf පාලි භාෂාව 23 MB
විමතිවිච්ඡේදනී - දිද්දෙනියේ අරියදස්සන හිමි.pdf වෙනත් 1 MB
විමතිවිනොදනී සමන්තපාසාදිකා ටීකා - චෝළිය කස්සප ථෙර.pdf භික්ෂු විනය 395 MB
විමලාර්ත්ථවාහිනී මජ්ඣිම නිකාය ව්‍යාඛ්‍යාව පාලි සිංහල.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 138 MB
විමලාර්ත්ථවාහිනී මජ්ඣිම නිකාය ව්‍යාඛ්‍යාව පාලි සිංහල v2.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 263 MB
විමානපෙතවත්‍ථු ථෙරථෙරීගාථා පාළි - මොරොන්තුඩුවේ ධම්මානන්ද හිමි.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 78 MB
විමුක්ත විමුක්තිය - මාතර ඥානාරාම හිමි.pdf වෙනත් 3 MB
විමුක්ති මාර්ගොදය (බොජ්ඣංග) - දික්වැල්ලේ සීලරතන හිමි.pdf අභිධර්ම 19 MB
විමුක්ති සංග්‍රහය - හෝමාගම සීලරතන හිමි.pdf භාවනා කමටහන් 20 MB
විමුත්ති මග්ගො - මහාරිට්ඨ උපතිස්ස ථෙර.pdf භාවනා කමටහන් 47 MB
විශුද්ධි භාවනාව - දෙවිනුවර ඤාණාවාස හිමි.pdf භාවනා කමටහන් 6 MB
විශුද්ධි මාර්ග මහා සන්නය - බෙන්තර ශ්‍රද්ධාතිස්ස හිමි.pdf භාවනා කමටහන් 592 MB
විශුද්ධි මාර්ගය - මාතර ධර්මවංශ හිමි.pdf scanned භාවනා කමටහන් 34 MB
විශුද්ධි මාර්ගය - මාතර ධර්මවංශ හිමි.pdf භාවනා කමටහන් 6 MB
විශුද්ධි මාර්ගය - මාතර ධර්මවංශ හිමි.pdf old scanned භාවනා කමටහන් 57 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 1 - AP සොයිසා.pdf සිංහල අට්ඨකථා 58 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 1 RASSL.pdf සිංහල අට්ඨකථා 133 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 2 - AP සොයිසා.pdf සිංහල අට්ඨකථා 47 MB
විශුද්ධි මාර්ගය 2 RASSL.pdf සිංහල අට්ඨකථා 118 MB
විස්තර භාවසන්න සහිත පටිච්චසමුප්පදය - ඇම් සී ද සිල්වා.pdf අභිධර්ම 6 MB
වීථි භාසා ටීකාව ‌හෙවත් වීථි විභාගය - දිගන සුගතවංශ හිමි.pdf අභිධර්ම 14 MB
වීථි විභාගය සහිත පට්ඨාන ත්‍රී රාසිය.pdf අභිධර්ම 19 MB
වුත්තෝදය, සන්නය, විවරණය හා ටීකාව.pdf පාලි භාෂාව 38 MB
වේදනානුපස්සනා චිත්තානුපස්සනා වර්ණනාව - හැරමිටිගලේ ධීරානන්ද හිමි.pdf සූත්‍ර 23 MB
ශබ්දසාරත්ථජාලිනි - සන්න සහිත.pdf පාලි භාෂාව 191 MB
ශබ්දාර්‍ත්‍ථරත්නාකරය සිංහල අකාරාදිය - බෝරුග්ගමුවේ රේවත හිමි.pdf වෙනත් 157 MB
ශමථ විදර්ශනා භාවනා මාර්ගය - මාතර ඥාණාරාම හිමි.pdf scanned භාවනා කමටහන් 75 MB
ශමථ විදර්ශනා භාවනා මාර්ගය - මාතර ඥාණාරාම හිමි.pdf භාවනා කමටහන් 2 MB
ශ්‍රී සද්ධර්ම කෝෂය - මැන්දිස් ගුණසේකර.pdf ත්‍රිපිටක සූචි හා ශබ්දකෝෂ 192 MB
ශාඛ්‍යමුණීන්ද්‍රාවදානය බුද්ධ චරිතය - බළන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය හිමි.pdf වෙනත් 135 MB
ශාසනාවතරණය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
සංක්ෂේප රූප සංග්‍රහ වර්ණනාව.pdf අභිධර්ම 2 MB
සංඛ්‍යා ධර්මපද වර්ණනා - කන්දරපංගුවේ ධම්මසිරි හිමි.pdf සූත්‍ර 25 MB
සංයුක්ත නිකාය අටුවාව 1.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 64 MB
සංයුක්ත නිකාය අටුවාව 2.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 61 MB
සංයුක්ත නිකාය අටුවාව 3.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 62 MB
සංයුත්ත නිකාය අටුවාව 1 - AP සොයිසා.pdf සිංහල අට්ඨකථා 57 MB
සංයුත්ත නිකාය පාලි - බණ්ඩාරමුල්ලේ අමරසීහ හිමි.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 364 MB
සංවර සීල දීපනිය - පල්ලේගම රත්නාලංකාර හිමි.pdf භික්ෂු විනය 13 MB
සංස්කෘත සිංහල ශබ්දකෝෂය.pdf ත්‍රිපිටක සූචි හා ශබ්දකෝෂ 222 MB
සංසාරය හා නිර්වාණය - පැලෑණේ වජිරඥාන හිමි.pdf සූත්‍ර 843 KB
සක්මන - උඩඊරියගම ධම්මජීව හිමි.pdf භාවනා කමටහන් 8 MB
සක්වල විභංගය.pdf පින්තූර වගු සටහන් 948 KB
සඟසරණ - විද්‍යාචක්‍රවර්තී.pdf වෙනත් 57 MB
සතිපට්ඨාන භාවනා ක්‍ර‍මය (බුරුමයේ).pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 1 MB
සතිපට්ඨාන භාවනා විවේචනය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 5 MB
සතිපට්ඨාන භාවනාව - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf භාවනා කමටහන් 42 MB
සතිපට්ඨාන විපස්සනා භාවනා - දෙවිනුවර ඤාණාවාස හිමි.pdf scanned භාවනා කමටහන් 171 MB
සතිපට්ඨාන විපස්සනා භාවනා - දෙවිනුවර ඤාණාවාස හිමි.pdf භාවනා කමටහන් 1 MB
සතිපට්ඨාන සුත්‍ර සන්නය 2 - රතනපාල හිමි.pdf සූත්‍ර 6 MB
සතියේ බල මහිමය - Power of Mindfulness.pdf වෙනත් 920 KB
සදහම් පිටු සහ ධර්ම පත්‍රිකා.zip පින්තූර වගු සටහන් 25 MB
සද්ධම්ම සංගහ - ධම්මකිත්ති මහාසාමි.pdf සූත්‍ර 138 MB
සද්ධර්ම මධුව - පානදුරේ සෝමරතන හිමි.pdf සූත්‍ර 2 MB
සද්ධර්ම රත්නාවලිය - ධර්මසේන මහා ස්ථවිර.pdf ඉපැරණි පොත් 107 MB
සද්ධර්මසාගර ධර්මපදවර්ණනාව 1 - අම්බලන්ගොඩ ධම්මකුසල හිමි.pdf සූත්‍ර 243 MB
සද්ධර්මසාගර ධර්මපදවර්ණනාව 2 - අම්බලන්ගොඩ ධම්මකුසල හිමි.pdf සූත්‍ර 207 MB
සද්ධර්මසාගර ධර්මපදවර්ණනාව 3 - අම්බලන්ගොඩ ධම්මකුසල හිමි.pdf සූත්‍ර 158 MB
සද්ධර්මාලංකාරය - ජයබාහු ධර්මකීර්ති හිමි.pdf ඉපැරණි පොත් 39 MB
සන්දේහ ඝාතිනී - කංඛාවිතරණී සන්නය.pdf භික්ෂු විනය 48 MB
සන්ධිදීපනී.pdf පාලි භාෂාව 50 MB
සන්න සහිත කච්චායන භේදය - පඤ්ඤාරාම හිමි.pdf පාලි භාෂාව 6 MB
සන්න සහිත කච්චායන සූත්‍රපාඨය - ගුණරතන හිමි හා සුමතිපාල හිමි.pdf පාලි භාෂාව 13 MB
සන්න සහිත ජාතිදුක්ඛ විභාගය හෙවත් කාය විරති ගාථා.pdf සූත්‍ර 5 MB
සන්න සහිත සද්දසාරත්ථ ජාලිනි - ආචාරිය සීලානන්ද හිමි.pdf පාලි භාෂාව 15 MB
සන්න සහිත සම්බන්ධචින්තා - ආරණ්‍යවාසී ගෝතම හිමි.pdf පාලි භාෂාව 8 MB
සප්ත විශුද්ධිය හා විදර්ශනා ඥාන - මාතර ඥානාරාම හිමි.pdf වෙනත් 5 MB
සම සතළිස් කර්මස්ථාන භාවනා - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf භාවනා කමටහන් 761 KB
සමන්තකූට වණ්ණනා - දෙනියායේ පඤ්ඤාලෝක හිමි.pdf ඉපැරණි පොත් 61 MB
සම්පිණ්ඩිතමහානිදානය පැරණි බුදුසිරිත - කොල්ලුපිටියේ මහින්ද හිමි.pdf වෙනත් 14 MB
සම්බන්ධ චින්තාව.pdf පාලි භාෂාව 104 MB
සම්මෝහවිනෝදනි අත්ථයෝජනා - ඤාණකිත්ති හිමි.pdf අභිධර්ම 31 MB
සමීපාතීතයෙහි බෞද්ධාචාර්ය්‍යයෝ - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf වෙනත් 75 MB
සරල පාලි ප්‍රවේශය - බළන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය හිමි.pdf පාලි ඉගෙනුම 52 MB
සරල පාලි ශික්ෂකය - බළන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය හිමි.pdf scanned පාලි ඉගෙනුම 6 MB
සරල පාලි ශික්ෂකය - බළන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය හිමි.pdf පාලි ඉගෙනුම 2 MB
සරළ පාලි වියරණය.pdf පාලි භාෂාව 28 MB
සරළ සිංහල මිලින්ද ප්‍රශ්නය - R. Gamini Gunasiri.pdf වෙනත් 1 MB
සළායතන නිරෝධය - කොස්වත්තේ අරියවිමල හිමි.pdf වෙනත් 770 KB
ස්කන්ධාදීන්ගේ විභාගය - හෝමාගම සීලරතන හිමි.pdf අභිධර්ම 5 MB
සාට්ඨකථං ධම්මසංගනිප්පකරණං - සුමංගල හිමි.pdf අභිධර්ම 13 MB
සාමඤ්ඤඵල සූත්‍ර වර්ණනාව - ප්‍රතිපත්ති ශාසනය.pdf වෙනත් 53 MB
සාමණේර ප්‍රශ්නය.pdf වෙනත් 57 MB
සාමණේර බණ දහම් පොත - කල්‍යාණී යෝගාශ්‍රම.pdf භික්ෂු විනය 40 MB
සාමණේර බණ දහම් පොත - කල්‍යාණී යෝගාශ්‍රම v2.pdf භික්ෂු විනය 15 MB
සාරත්ථ මඤ්ජූසා - මනෝරථපුරණී ටීකා.pdf වෙනත් 185 MB
සැළලිහිණි සංදේශය - තොටගමුවේ රාහුල හිමි.pdf ඉපැරණි පොත් 701 KB
සිංහල අක්ෂර වින්‍යාස අකාරාදිය - සඳගෝමි කෝපරහේවා.pdf වෙනත් 11 MB
සිංහල ථූපවංස ගන්ථිපද වර්ණනා - ඒ එස් පෙරේරා.pdf සූත්‍ර 15 MB
සිංහල දීපවංශය.pdf ඉපැරණි පොත් 12 MB
සිංහල විමානවස්තු ප්‍රකරණය.pdf වෙනත් 18 MB
සිංහල සාරසඞ්ග්‍රහය.pdf සූත්‍ර 132 MB
සිංහල හෝඩිය.pdf පාලි භාෂාව 450 KB
සිංහල හෝඩිය.xlsx පාලි භාෂාව 29 KB
සිත නිවන නිස්සරණ වන අරණ - නාලිනී සුසිලා.pdf වෙනත් 12 MB
සිත මිස කය නැති බඹලොව සහ ප්‍රශ්න උත්තර - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf වෙනත් 589 KB
සිත් චෛතසික Tool V2.2.xlsx අභිධර්ම 8 MB
සිත් චෛතසික පුද්ගල භුමි පටිච්චසමුප්පාදය වගුව.pdf අභිධර්ම 407 KB
සිත් චෛතසික පුද්ගල භුමි වගුව.jpg අභිධර්ම 6 MB
සිතුවම් සහිත ධම්මපදය - වේරගොඩ සාරද හිමි.pdf සූත්‍ර 54 MB
සිතුවම් සහිත පන්සිය පනස් ජාතක පොත 1.pdf වෙනත් 118 MB
සිතුවම් සහිත පන්සිය පනස් ජාතක පොත 2.pdf වෙනත් 120 MB
සිරි ජිනවංස ථේරාපදානය - දිගන සුගතවංස හිමි.pdf වෙනත් 3 MB
සිරිත් මල්දම - ඇම් ඇල් සිල්වා ගුරුමුහන්දිරම්.pdf ඉපැරණි පොත් 676 KB
සීමානයදප්පනය.pdf භික්ෂු විනය 125 MB
සීහල වත්ථු ඉතා පැරණි සිංහල බණ කතා.pdf scan ඉපැරණි පොත් 6 MB
සීහල වත්ථු ඉතා පැරණි සිංහල බණ කතා.pdf typed ඉපැරණි පොත් 1 MB
සුගතෝවාදය - මාතර ඥානාරාම හිමි.pdf වෙනත් 2 MB
සුත්තසංගහ අටුවාව.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 52 MB
සුත්‍රසංග්‍රහ සන්නය - මේධාවීතිස්ස හිමි.pdf සූත්‍ර 56 MB
සුධීරමුඛමණ්ඩනං - පාලිසමාසචක්කං.pdf පාලි භාෂාව 46 MB
සුබෝධාලංකාරය - පුරාතන සන්න සහිත.pdf පාලි භාෂාව 88 MB
සුභාෂිතය - අලගියවන්න මුකවෙටිතුමා.pdf ඉපැරණි පොත් 204 KB
සූත්‍රධර්ම නාමාවලිය.pdf ත්‍රිපිටක සූචි හා ශබ්දකෝෂ 7 MB
සූවිසි මහ ගුණය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 3 MB
සොතබ්බමාලිනි - අහුන්ගල්ලේ විමලසිරිතිස්ස හිමි.pdf සූත්‍ර 78 MB
හියුං සියං භ්‍රමණවෘත්තාන්තය - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf වෙනත් 95 MB
හීයත්තනියේදී -ස්-කාරාගමය.docx පාලි භාෂාව 20 KB
හීයත්තනියේදී -ස්-කාරාගමය.pdf පාලි භාෂාව 288 KB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴