මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
නම බහාලුම ප්‍රමාණය
AP ධම්මසඞ්ගණි අටුවාව.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 73 MB
AP පංචප්පකරණ අටුවාව 1.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 40 MB
AP පංචප්පකරණ අටුවාව 2.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 32 MB
AP විභංග අටුවාව.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 84 MB
KN අපදානපාලි අටුවාව.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 100 MB
KN ඉතිවුත්තක අටුවාව.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 74 MB
KN උදානපාළි අටුවාව.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 66 MB
KN ඛුද්දකපාඨපාළි අටුවාව.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 45 MB
KN චරියාපිටක අටුවාව.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 63 MB
KN චූලනිද්දේසපාලි අටුවාව.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 21 MB
KN ථේරගාථා අටුවාව 1.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 118 MB
KN ථේරගාථා අටුවාව 2.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 48 MB
KN ධම්මපද අටුවාව 2.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 69 MB
KN නෙත්තිප්පකරණ අටුවාව.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 50 MB
KN පටිසම්භිදාමග්ග අටුවාව.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 120 MB
KN පේතවත්ථු අටුවාව.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 43 MB
KN බුද්ධවංස අටුවාව.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 48 MB
KN මහානිද්දේසපාලි අටුවාව.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 152 MB
KN සුත්ත නිපාත අටුවාව.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 119 MB
චතුභාණවාර අටුවාව.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 65 MB
ජාතක අටුවාව 1.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 93 MB
ජාතක අටුවාව 2.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 74 MB
ජාතක අටුවාව 3.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 116 MB
ජාතක අටුවාව 4.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 56 MB
ජාතක අටුවාව 5.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 53 MB
ජාතක අටුවාව 6.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 67 MB
ජාතක අටුවාව 7.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 118 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 1.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 64 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 2.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 56 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 1.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 48 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 2.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 62 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 3.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 58 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 4.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 31 MB
සංයුක්ත නිකාය අටුවාව 1.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 64 MB
සංයුක්ත නිකාය අටුවාව 2.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 61 MB
සංයුක්ත නිකාය අටුවාව 3.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 62 MB
සුත්තසංගහ අටුවාව.pdf බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය 52 MB
මෙහි ඇතුළත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි අඩංගු නොවන පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කළ පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය (offline) මෘදුකාංග පරිගණක සඳහා සහ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථන සඳහා බාගත කරගන්න.
෴෴