මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
නම බහාලුම ප්‍රමාණය
APZoysa_Tripitakaya.zip වෙනත් ත්‍රිපිටක 60 MB
අංගුත්තර නිකාය 2 පාලි - බොද්‍ධ සම්මේලනය 1971.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 84 MB
අංගුත්තරනිකායො පාලි - දේවමිත්ත හිමි 1893.pdf grayscale වෙනත් ත්‍රිපිටක 225 MB
ඉතිවුත්තක පාලි - බොද්‍ධ සම්මේලනය.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 24 MB
කථාවත්‍ථුප්පකරණ පාලි - ශ්‍රීපාද.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 100 MB
ඛුද්දකපාඨ ධම්මපද උදාන ඉතිවුත්තක පාළි - අරංගල සිරිධම්ම හිමි 1926.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 34 MB
ඛුද්දකපාඨ පාලි සිංහල - බොද්‍ධ සම්මේලනය.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 26 MB
දීඝනිකාය 1 පාලි සිංහල - බොද්‍ධ සම්මේලනය.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 297 MB
දීඝනිකාය 2 පාලි සිංහල - බොද්‍ධ සම්මේලනය.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 160 MB
දීඝනිකාය මහාවර්‍ගය පාලි සිංහල - W. A. සමරසේකර.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 186 MB
දීඝනිකාය ශීලස්කන්‍ධවර්‍ගය පාලි සිංහල - W. A. සමරසේකර.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 160 MB
ධම්මසඞ්ගණිප්පකරණ පාලි - බෙන්තර ශ්‍රද්ධාතිස්ස හිමි 1929.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 38 MB
ධම්මසඞ්ගණිප්පකරණ පාලි - ශ්‍රීපාද.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 68 MB
ධම්මසඞ්ගණිප්පකරණ පාලි - හේවාවිතාරණ.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 74 MB
ධාතුකථාප්පකරණ පාලි - ශ්‍රීපාද.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 22 MB
පට්ඨානප්පකරණ පාළි - ශ්‍රීපාද.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 570 MB
පුග්ගල පඤ්ඤත්තිප්පකරණ පාලි - ශ්‍රීපාද.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 19 MB
භාවාර්‍ත්‍ථ සහිත චුල්ලවග්ග ව්‍යාඛ්‍යාව - මිණිවන්ගොඩ පඤ්ඤාතිස්ස හිමි 1930.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 63 MB
මජ්ඣිමනිකාය 1 මූලපණ්ණාසකය පාලි - විද්‍යාලඞ්කාර.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 138 MB
මජ්ඣිමනිකායො පාලි - කිරිඇල්ලේ ඤාණවිමල හිමි 1937.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 186 MB
යමකප්පකරණ පාළි - ශ්‍රීපාද.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 211 MB
විනය චුල්ලවග්ගපාළි සුළුවග - බෙන්තර ශ්‍රද්‍ධාතිස්ස හිමි.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 125 MB
විනය පරිවාර පාලි - බෙන්තර ශ්‍රද්‍ධාතිස්ස හිමි.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 89 MB
විනය පරිවාර පාලි - ශ්‍රීපාද.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 85 MB
විනය පරිවාර පාලි - හේවාවිතාරණ.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 92 MB
විනය පාරාජික පාලි - හේවාවිතාරණ.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 94 MB
විනය මහාවග්ග පාලි - බෙන්තර ශ්‍රද්ධාතිස්ස හිමි 1933.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 74 MB
විනය මහාවග්ග පාලි - හේවාවිතාරණ.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 128 MB
විභඞ්ගප්පකරණ පාළි - ශ්‍රීපාද.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 98 MB
විමලාර්ත්ථවාහිනී මජ්ඣිම නිකාය ව්‍යාඛ්‍යාව පාලි සිංහල.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 138 MB
විමලාර්ත්ථවාහිනී මජ්ඣිම නිකාය ව්‍යාඛ්‍යාව පාලි සිංහල v2.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 263 MB
විමානපෙතවත්‍ථු ථෙරථෙරීගාථා පාළි - මොරොන්තුඩුවේ ධම්මානන්ද හිමි.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 78 MB
සංයුත්ත නිකාය පාලි - බණ්ඩාරමුල්ලේ අමරසීහ හිමි.pdf වෙනත් ත්‍රිපිටක 364 MB
මෙහි ඇතුළත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි අඩංගු නොවන පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කළ පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය (offline) මෘදුකාංග පරිගණක සඳහා සහ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථන සඳහා බාගත කරගන්න.
෴෴