විසුද්ධිමග්ගටීකා 1 පරමත්ථමඤ්ජුසා - ධම්මපාල ථෙර 1928.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 1,170
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2019-11-05
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 60MB