පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම එකතුකළ දිනය ප්‍රමාණය
බෞද්ධ සංස්කෘත මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය Files: 36, Size: 2 GB 2020-03-23
AP ධම්මසඞ්ගණි අටුවාව.pdf 2020-03-23 73 MB
AP පංචප්පකරණ අටුවාව 1.pdf 2020-03-23 40 MB
AP පංචප්පකරණ අටුවාව 2.pdf 2020-03-23 32 MB
AP විභංග අටුවාව.pdf 2020-03-23 84 MB
KN ආපදානපාලි අටුවාව.pdf 2020-03-23 100 MB
KN ඉතිවුත්තක අටුවාව.pdf 2020-03-23 74 MB
KN උදානපාළි අටුවාව.pdf 2020-03-23 66 MB
KN ඛුද්දකපාඨපාළි අටුවාව.pdf 2020-03-23 45 MB
KN චරියාපිටක අටුවාව.pdf 2020-03-23 63 MB
KN චූලනිද්දේසපාලි අටුවාව.pdf 2020-03-23 21 MB
KN ථේරගාථා අටුවාව 1.pdf 2020-03-23 118 MB
KN ථේරගාථා අටුවාව 2.pdf 2020-03-23 48 MB
KN ධම්මපද අටුවාව 2.pdf 2020-03-23 69 MB
KN නෙත්තිප්පකරණ අටුවාව.pdf 2020-03-23 50 MB
KN පටිසම්භිදාමග්ග අටුවාව.pdf 2020-03-23 120 MB
KN පේතවත්ථු අටුවාව.pdf 2020-03-23 43 MB
KN බුද්ධවංස අටුවාව.pdf 2020-03-23 48 MB
KN සුත්ත නිපාත අටුවාව.pdf 2020-03-23 119 MB
චතුභාණවාර අටුවාව.pdf 2020-03-23 65 MB
ජාතක අටුවාව 1.pdf 2020-03-23 93 MB
ජාතක අටුවාව 2.pdf 2020-03-23 74 MB
ජාතක අටුවාව 3.pdf 2020-03-23 116 MB
ජාතක අටුවාව 4.pdf 2020-03-23 56 MB
ජාතක අටුවාව 5.pdf 2020-03-23 53 MB
ජාතක අටුවාව 6.pdf 2020-03-23 67 MB
ජාතක අටුවාව 7.pdf 2020-03-23 118 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 1.pdf 2020-03-23 64 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 2.pdf 2020-03-23 56 MB
පපඤ්ච දීපිකා මජ්ඣිමනිකාය අට්ටකථා සිංහල v2.pdf 2020-02-02 265 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 1.pdf 2020-03-23 48 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 2.pdf 2020-03-23 62 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 3.pdf 2020-03-23 58 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 4.pdf 2020-03-23 31 MB
සංයුක්ත නිකාය අටුවාව 1.pdf 2020-03-23 64 MB
සංයුක්ත නිකාය අටුවාව 2.pdf 2020-03-23 61 MB
සංයුක්ත නිකාය අටුවාව 3.pdf 2020-03-23 62 MB
සුත්තසංගහ අටුවාව.pdf 2020-03-23 52 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴